eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ab33cee-3fc1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00023809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027756/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.34 Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta- budowa ścieżki pieszo- rowerowej os. Blachownia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369686/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.108.2022.RM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Zakres zamówienia obejmuje:
wykonanie zamówienia publicznego polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez RDK PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej 24/3 – obejmującego roboty budowlane, w tym:
1) budowę ścieżki pieszo-rowerowej;
2) budowę ścieżki rowerowej;
3) budowę ciągu pieszo-jezdnego;
4) budowę chodników;
5) budowę drogi leśnej;
6) budowę kładki nad kanałem Gliwickim;
7) budowę oświetlenia drogowego;
8) zabezpieczenie sieci teletechnicznej;

B. Wykonanie zamówienia obejmuje dodatkowo:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu do dnia zgłoszenia wykonanych robót, w formie papierowej i elektronicznej.
2) Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, w czterech kompletach (w tym 2 komplety na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Zamawiający w dniu odbioru robót będzie wymagał od wykonawcy: dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. , w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
3) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
4) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).
5) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie).
6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane.
7) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
8) Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:
a) odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
b) składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w okresie nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.
c) nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów przedstawiając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie ewentualną różnicę.
9) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji, inwestora i użytkownika.
10) Przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociągowych: uwzględnienie wymogów MWiK zawartych w dokumentacji.
11) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
12) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
13) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru.
14) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji.
15) Załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki (krawężników, płytek chodnikowych) na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego; z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zamiar ponownego wykorzystania następujących materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe, obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
16) Wykonanie wycinki drzew i krzewów, które należy pociąć na odcinki o dł.120 cm, uformować je stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W razie konieczności również wykonanie wycinki wystających korzeni oraz robót związanych z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany w takim wypadku przygotować protokół brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 2061/OSR/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 14.07.2022 jak dla drewna opałowego (80 zl/ mp.).
17) Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokości 2,50 m zgodnie z załączonym planem nasadzeń i urządzania zieleni oraz sporządzenie mapy nasadzeń z wykazem zastosowanych sadzonek. Przy nasadzaniu drzew należy zastosować 3 paliki o wysokości nasadzanego drzewa na każde posadzone drzewo.
18) Wykonanie dodatkowo nasadzenia 22 szt. drzew zgodnie z załączonym do umowy projektem nasadzeń zastępczych.
19) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
20) Uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
21) Wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne.
22) Wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikające z warunków i decyzji instytucji w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy.
23) W ramach gwarancji utrzymanie zieleni w okresie 6 miesięcy od daty odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, obejmujące pielęgnację roślin w ramach wykonanych nasadzeń, w tym wymianę uschniętych roślin, nawożenie, przycinanie i podlewanie roślin oraz trawy, koszenie i dosianie trawy, na zasadach określonych w dokumencie ,,Wytyczne kształtowania zieleni z dn. 04-02-2021r”, stanowiącymi załącznik do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania prowadzonego utrzymania zieleni w postaci prowadzenia zeszytu utrzymania i pielęgnacji zieleni, powiadamiania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Ogrodnika Miejskiego, który nadzoruje i odbiera wszelkie prace związane z urządzaniem, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni.
24) Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby zamiast wskazanej na działce 701/20 w projekcie wykonawczym nawierzchni z kruszywa, wykonano odbudowę istniejącej nawierzchni z kostki. Ponadto Zamawiający wyłącza z zakresu roboty na działce nr 211, w tym polegające na odbudowaniu ogrodzenia oraz bramek wejściowych

Inne postanowienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 1 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
2) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wynikami badań gruntu, przedłożonych Zamawiającemu.
3) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych spełniającego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badań , przedłożonych Zamawiającemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku postępowania złożono 5 ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert w dniu 10.11.2022r. wynosi 2 000 000 zł brutto. Kwota z najniższą ceną znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza (może) przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający postanowił o niedofinansowaniu zamówienia, również a contrario do przesłanki wyrażonej w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podkreślić należy, iż decyzja Zamawiającego o niedofinansowaniu zamówienia podyktowana jest obecną sytuacją gospodarczą Gminy Kędzierzyn-Koźle, która wymusza konieczność dokonywania oszczędności. Uchwalony ostatecznie przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle, Budżet Miasta na 2023 rok, nie uwzględnia tak znacznych środków finansowych, które przeznaczone zostały na budowę ścieżki rowerowej. Rok 2023 jest zasadniczo rokiem oszczędności i uchwalony budżet jest tego dowodem.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10897800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16533679,96 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.