eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403856

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00369686/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolności techniczna lub zawodowa.

I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
1) co najmniej dwie roboty polegające na budowie; ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo-rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego lub drogi o długości co najmniej 1 000 m – każda robota;
2) co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego obejmującego co najmniej 50 stanowisk oświetleniowych - każda robota;
3) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o długości całkowitej co najmniej 60 m i rozpiętości przęsła co najmniej 51 m
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.
II. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, które spełniają następujące warunki:
1) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej


2) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności mostowej.

3) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń telekomunikacyjnych

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji, pod warunkiem posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień budowlanych.


Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.).

Po zmianie:
Zdolności techniczna lub zawodowa.
I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
1) co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo-rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego lub drogi o długości co najmniej 1 000 m – każda robota;
2) co najmniej trzy roboty polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego obejmującego co najmniej 20 stanowisk oświetleniowych - każda robota;
3) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o długości całkowitej co najmniej 55 m i rozpiętości przęsła co najmniej 45 m
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.
II. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, które spełniają następujące warunki:
1) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej


2) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności mostowej.

3) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadająca:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń telekomunikacyjnych

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji, pod warunkiem posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień budowlanych.


Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-25 11:45

Po zmianie:
2022-11-03 11:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-25 12:00

Po zmianie:
2022-11-03 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-23

Po zmianie:
2022-12-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.