eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Sącz › Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W STARYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368054189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daszyńskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Stary Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-340

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wnowak@sp2.starysacz.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp2.stary.sacz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b3dc1a5-7496-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b3dc1a5-7496-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00023793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476288/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP2.St.S.26.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 208108,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 129260,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w zakresie i na zasadach określonych w SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135723,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135723,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135723,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SEKRET SMAKU

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389554010

7.3.3) Ulica: Podegrodzka 2A

7.3.4) Miejscowość: Stary Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-340

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135723,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.