eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi medycyny pracy w okresie 2024-2025 dla pracowników / funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi medycyny pracy w okresie 2024-2025 dla pracowników / funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Felińskiego 2b

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi medycyny pracy w okresie 2024-2025 dla pracowników / funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd838db8-8dbb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00023481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135687/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników/funkcjonariuszy IAS w Warszawie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520583

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/45/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1800000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych obejmujących usługi z zakresu medycyny pracy zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 437 z późn. zm.) dla pracowników oraz funkcjonariuszy zatrudnionych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie i w Jednostkach IAS w Warszawie wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 883500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 993234,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 883500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CENTRUM MEDYCZNE POPULARNA BEDNARCZYK SP. KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1133112098

7.3.3) Ulica: Grochowska 278

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-841

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 883500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa 308/2023 podpisana 28.12.2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.