eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przechodniej 2B w Wysokiem MazowieckiemOgłoszenie z dnia 2021-03-26


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023365 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862752592

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokiemazowieckie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d769e6a0-8d6f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005909/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. Komunikacja z Zamawiającym w postępowaniu prowadzona jest:1) za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 2) z wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty - także poczty elektronicznej: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 1) „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 2) do „komunikacji”.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 5. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII pkt 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwestie te szczegółowo zostały uregulowane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem, adres – ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem jest Pani Beata Napora-Zając tel. 862752592, e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem.;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MK.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 278312,24 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem zlokalizowanym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem , dz. nr 1295/4, 1295/6. 2. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. 3. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, oświadczenia kierownika budowy oraz kosztorysy powykonawcze oddzielnie na poszczególne branże. 4. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w 3 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji i całej obsługi geodezyjnej związanej z przebudową ponosi Wykonawca. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą dostarcza dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w formie 2 egz oddzielnej dokumentacji. 5. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dopuszcza się faktury przejściowe zgodnie z postanowieniami umowy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Do faktur wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku zaległości w ich wynagrodzeniu.6. Jeżeli w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót zostały wykazane przykładowe urządzenia i materiały w ofercie można przyjąć inne równoważne urządzenia i materiały spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy dołączyć potwierdzenie równoważności w formie pozwalającej jednoznacznie to określić.Szczegółowy zakres prac został określony w załączonym do SWZ przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45333200-2 - Instalowanie gazomierzy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta , która otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku4) zdolności technicznej lub zawodowej. 2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:1) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonał co najmniej:- jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania na kwotę min. 50 000,00 zł brutto Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Podmiotowe środki dowodowe żądane od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej po złożeniu ofert:- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 3 (składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 upzp)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 81 1020 1332 0000 1402 0941 7629 prowadzony w banku PKO BP SA O/WYSOKIE MAZOWIECKIE z dopiskiem Wadium na „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 2, przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2 ppkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 uPzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. 6. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 11 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 SWZ. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-13

2021-03-26 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.