eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pułtusk › Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w podziale na 11 częściOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w podziale na 11 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001133163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. New Britain 1

1.5.2.) Miejscowość: Pułtusk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp4pultusk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://psp4pultusk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://psp4-pultusk.bip.org.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w podziale na 11 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d447d0b3-5f3e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00321596/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162860,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Artykuły suche i inne

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212200-2 - Warzywa strączkowe suszone, łuskane

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15831000-2 - Cukier

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

4.5.5.) Wartość części: 22800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Warzywa i owoce

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 22900,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Drób

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 22400,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Mięso i wędliny

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15111000-9 - Mięso wołowe

15113000-3 - Wieprzowina

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.5.5.) Wartość części: 30500,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Nabiał

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 11100,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Jaja

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 2100,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Ziemniaki

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

4.5.5.) Wartość części: 18500,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Ryby mrożone

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

4.5.5.) Wartość części: 5300,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Mrożonki

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 24300,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Pieczywo

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 460,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11 - Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: Przyprawy i przyprawy korzenne

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.5.5.) Wartość części: 2500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21850,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21850,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21850,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurt-Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 450686807

7.3.3) Ulica: ul. Szpitalna 24

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21850,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 2 - Warzywa i owoce zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż w tej części postępowania wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 3 - Drób zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w tej części postępowania nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 4 - Mięso i wędliny zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w tej części postępowania nie złożono żadnej oferty.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 5 - Nabiał zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniej oferty złożonej w przedmiotowej części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 6 - Jaja zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniej oferty złożonej w przedmiotowej części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 7 - Ziemniaki zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż w tej części postępowania wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 8 - Ryby mrożone zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniej oferty złożonej w przedmiotowej części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 9 - Mrożonki zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniej oferty złożonej w przedmiotowej części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 10 - Pieczywo zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż w tej części postępowania wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 11 - Przyprawy i przyprawy korzenne zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniej oferty złożonej w przedmiotowej części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.