eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzeszowice › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność Gminy KrzeszowiceOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność Gminy Krzeszowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzeszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Krzeszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-065

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.krzeszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrzeszowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność Gminy Krzeszowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cad8664-7790-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,- lub podpisem zaufanym,- lub podpisem osobistym.
W celu złożenia oferty należy wejść na stronę miniportalu i wybrać następujące zakładki: “Dla Wykonawców”, “Formularze do komunikacji”, “Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” i następnie postępować zgodnie z treścią formularza.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto naePUAP
ma dostęp do:  formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOG.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność Gminy Krzeszowice:
- budynek Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 (2 liczniki)
- budynek remizy OSP Czerna 325 (część bojowa – 1 licznik)
- budynek remizy OSP Siedlec 249
- budynek remizy OSP Dębnik 49.

- Całkowite szacunkowe zużycie gazu ziemnego [kWh] w okresie 24 miesięcy począwszy od 01.03.2022 r. wynosi 610 762 kWh. -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

1.2.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub,
c) umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się punkty odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. (warunek zdolności technicznej)

1.2.2. W przypadku posługiwania się przez Wykonawców cudzym potencjałem Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te jako generalny wykonawca wykonają część zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1.2.3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek nie podlega sumowaniu, tj. każdy z Wykonawców musi wykazać się posiadaniem w/w uprawnień.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie z zastrzeżeniem jw.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającym przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp – według załącznika nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)
b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub,
c) umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się punkty odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie wyznaczonym do składania ofert Wykonawca składa:
1) Ofertę - wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy – załącznik 1A do Formularza Ofertowego
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z wytycznymi Działu 10A SWZ - jeżeli dotyczy
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 2/A do SWZ - jeżeli dotyczy
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2/B do SWZ – jeżeli dotyczy
7) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby wynikającą z dokumentów rejestracyjnych lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
b) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
e) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
g) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 Ustawy, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
h) W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 2/B do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie na tym formularzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu)
w następujących przypadkach:
a) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
b) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
c) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniły charakter użytkowania,
d) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji.
e) zmiana ilości dostarczanego gazu ziemnego w granicach 20 % więcej lub mniej niż zakładana w chwili zawarcia umowy,
f) Zmiana cen i stawek opłat z tytułu dostarczania paliwa gazowego nastąpi w przypadku:
- ustawowej zmiany zasad kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym,
- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
- zmiany cen i stawek opłat dystrybucyjnych w związku ze zmianą taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.