eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › "Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ciężkiego w okresie I-V 2022 roku do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach " -II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ciężkiego w okresie I-V 2022 roku do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ” -II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: GTBS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531276691

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 485 22 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gtbs.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gtbs.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ciężkiego w okresie I-V 2022 roku do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ” -II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5a70209-6f81-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.gtbs.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,
określone w regulaminie miniPortalu oraz obowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania
ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji"
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: sekretariat@gtbs.eu
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email: sekretariat@gtbs.eu
4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest GTBS Głubczyce
2) Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Pan Stanisław Ciapa
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4) Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom biorącym udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 pkt 4 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.) dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów
i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię
Europejską przez okres wynikający z uchwały
w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, iż jest równocześnie
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bI
7) PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez
GTBS Głubczyce
, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
o prawo dostępu do danych osobowych;
o prawo do sprostowania danych osobowych;
o prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych;
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
o prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GTBS-I/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 0

4.3.6.) Waga: 0

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Cena 100%

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 5 SIWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami oraz w zakresie dystrybucji oleju opałowego . Z.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami oraz w zakresie dystrybucji oleju opałowego .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 2 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.9.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2022-01-25 09:00

8.10.) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.11.) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2022-01-25 09:30

8.12. Zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych: Nie

8.18.) Zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.