eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Przebudowa dróg - ul. 14 Pułku Piechoty i ul. Wilgi z podziałem na 2 zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg - ul. 14 Pułku Piechoty i ul. Wilgi z podziałem na 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Urząd Miasta Włocławek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (54) 414 40 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 (54) 414 42 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,109986,bf2f1de1d9c2a67701a21c2ff73f5135.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg - ul. 14 Pułku Piechoty i ul. Wilgi z podziałem na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15fabb1d-7210-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035423/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.48 Przebudowa dróg z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa ul. 14 Pułku Piechoty, 2. Przebudowa ul. Wilgi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472997/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.53.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 913467,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie nr 1 pn.: ul. 14 Pułku Piechoty odc. od ulicy Ostrowskiej do ulicy Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych”.
Przebudowa zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie chodnika o szer. 1,50m do 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie zatok parkingowych z płyt ażurowych. Zadanie obejmuje również przebudowę utwardzenia na przyległej do pasa drogowego działce nr 38/24 KM 111/2 stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek;
- przebudowa utwardzenia z płyt ażurowych na ww. działce ( nie wymaga postępowania administracyjnego),
- przebudowa utwardzenia z kostki betonowej szarej gr. 6cm na ww. działce
( nie wymaga postępowania administracyjnego),
Konstrukcje;
Nawierzchnia jezdni odc. od km 0+000 do km 0+069,10
– warstwa ścieralna AC11S - grubość 4 cm
– warstwa wiążąca AC16W - grubości 5 cm
– podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm – grubości 20 cm
– warstwa mieszanki związanej cementem C1,5/2 – grubości 15 cm – wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Nawierzchnia jezdni odc. od km 0+069,10 do km 0+276,95
– warstwa ścieralna AC11S - grubość 4 cm
– warstwa profilowa AC16W - 100 kg/m2
– sfrezowana nawierzchnia
Nawierzchnia chodników od km 0+000 do km 0+069,10
– nawierzchnia z kostki betonowej szarej – grubości 6 cm
– podsypka cementowo – piaskowa – grubości 5 cm
– warstwa mieszanki związanej cementem C1,5/2 – grubości 10 cm
– warstwa odcinająca z piasku – grubości 10 cm
– wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Nawierzchnia chodników od km 0+069,10 do km 0+ 292,70
– nawierzchnia z kostki betonowej szarej – grubości 6 cm
– podsypka cementowo – piaskowa – grubości 5 cm
– warstwa odcinająca z piasku – grubości 10 cm
– wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Nawierzchnia parkingów z płyt ażurowych
– nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40cm – grubości 10 cm
– podsypka z miału kamiennego – grubości 3 cm
– podbudowa z KŁSM 8/31,5 mm – grubości 20 cm
– warstwa odcinająca z piasku – grubości 10 cm
– wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Zieleń drogowa
Przebudowa obejmuje wykonanie zieleni drogowej. Tereny zielone wykonać z warstwy humusu grubości 10 cm z obsianiem nasionami traw.
Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą powierzchniowo w obrębie pasa drogowego. Zwieńczenia żeliwne studni należy wymienić na nowe. W km 0+058,85 należy istniejący wpust przesunąć wraz z wykonaniem przykanalika i dostosować do nowej lokalizacji krawężnika.
Zestawienie powierzchni
– powierzchnia jezdni~ 1517,00 m2
– powierzchnia chodników ~ 826,38 m2
– powierzchnia zjazdów ~ 32,30 m2
– powierzchnia parkingów czynna biologicznie ~ 578,05 m2
– powierzchnia zieleni ~ 420,25 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 653236,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie nr 2 pn.: ul. Wilgi odc. od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Cienistej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa/Przebudowa dróg wewnętrznych”.
Przebudowa zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych płyt ażurowych o szerokości 3,00 m, podbudowy jezdni z kruszywa łamanego twardego 8/31,5 grubości 30 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm. Nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr 8 cm, podbudowy zjazdów z betonu C12/15 grubości 15 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm.
Konstrukcje
Nawierzchnia jezdni
– płyta ażurowa betonowa grubości 10 cm na miale kamiennym o grubości 3 cm, wypełniona kruszywem o uziarnieniu 2/8 mm
– warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 8/31,5mm grubości 30 cm,
– warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm,
– istniejące podłoże, wyprofilowane i zagęszczone
Konstrukcja zjazdów
– kostka betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy, na podsypce cem.- piaskowej gr. 3 cm,
– podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm,
– warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm,
– wyprofilowane i zagęszczone podłoże.
Obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15.
Konstrukcja dojść do furtki
– kostka betonowa gr. 6 cm, kolor szary, na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm
– warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm,
– istniejąca nawierzchnia sprofilowana i zagęszczona
Obramowanie należy wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C8/10.
Zestawienie powierzchni
– powierzchnia jezdni ~ 809,21 m2
– powierzchnia zjazdów ~ 37,67 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 260230,69 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 908900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1066239,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 908900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH "LUX-DOM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910045219

7.3.3) Ulica: Papieżka 11

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty bitumiczne - wartość - 250 000,00 złotych

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 908900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 422652,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 422652,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 422652,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH "LUX-DOM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910045219

7.3.3) Ulica: Papieżka 11

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 422652,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.