eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Leasing operacyjny fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z tylnym załadunkiem oraz podwozie samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem hakowymOgłoszenie z dnia 2022-01-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Leasing operacyjny fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z tylnym załadunkiem oraz podwozie samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem hakowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061562710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 2

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk.piaski@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukpiaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e62fdb73-4c68-40f3-b42b-8b2fa3be25dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Leasing operacyjny fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z tylnym załadunkiem oraz podwozie samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem hakowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ee088fa-42e2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00266073/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Leasing operacyjny fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z tylnym załadunkiem oraz podwozie samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem hakowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266076/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 913400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych pojazdów specjalistycznych w formie leasingu operacyjnego 60-miesięcznego z opcją zakupu, rok produkcji 2020 lub 2021. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ. Pojazdy należy dostarczyć i wydać Zamawiającemu w jego siedzibie w Piaskach z tym zastrzeżeniem, że możliwy jest odbiór pojazdów przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę pod warunkiem, że miejsce odbioru znajduje się na terenie województwa lubelskiego.
2. Zamówienie obejmuje 2 części (możliwe jest składania ofert częściowych na dowolną ilość części):
Cześć 1 – śmieciarka z tylnym załadunkiem,
Część 2 – podwozie samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem hakowym
3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
a) Leasing rozliczany w złotych polskich.
b) Raty leasingowe równe.
c) Okres leasingu – 60 miesięcy.
d) Wartość czynszu inicjalnego/opłata wstępna - 30% ceny netto pojazdu powiększona o podatek VAT.
e) Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu – 1 % ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu samochodu.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Opcja obejmuje prawo nabycia przez zamawiającego pojazdu będącego przedmiotem leasingu. W takim przypadku zamawiający zobowiązany będzie do zawiadomienia wykonawcy w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa w terminie do 15 dni przed upływem 59 miesięcy od dnia wydania pojazdu. Nabycie przez zamawiającego pojazdu nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność pojazdu, podpisanych przez zamawiającego i wykonawcę, za cenę wskazaną w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający nie skorzysta z opcji wykupu, wykonawca zobowiązuje się do wskazania miejsca dostarczenia pojazdu przez zamawiającego i jego odebrania, w terminie 14 dni od dnia upływu okresu leasingu, na podstawie protokołu odbioru.
4. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdów:
− gwarancja mechaniczna – część nr 1: nie mniej niż 2 lata, cześć nr 2: podwozie hakowca – nie mniej niż 3 lata, układ hakowy (hak) – nie mniej niż 2 lata.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1328577,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1328577,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1328577,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejski Fundusz Leasingowy SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8970012657

7.3.3) Ulica: Legnicka 48 bud. C-D

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-202

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

część 1 - EKOCEL SP.ZO.O, ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne - Dostawa śmieciarki z tylnym załadunkiem - 92,89%,
część 2 - BFE POLSKA SP.ZO.O, ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek - Dostawa podwozia samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem hakowym - 91,56%

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1328577,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie przewiduje możliwość składania ofert częściowych (4.5.1 Ogłoszenia oraz SWZ):
Cześć 1 – śmieciarka z tylnym załadunkiem,
Część 2 – podwozie samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem hakowym.

Informacje podane w SEKCJACH: Oferty, Wykonawca, któremu udzielono zamówienia oraz Umowa są danymi zbiorczymi.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na dwie części postępowania. Na część 1 oferta wynosiła 942 093,57 PLN, na część 2 wynosiła 386 483,44 PLN.

W zakresie dwóch części zawarto dwie umowy na kwoty (z VAT): część 1 - 942 093,57 PLN, część 2 - 386 483,44 PLN w dniu 17.12.2021 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.