eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla WARR S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla WARR S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931118643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karmelkowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-437

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukasz.koncewicz@warr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla WARR S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e619c07b-757a-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformazakupowa.pl pod
adresem: Https://platformazakupowa.pl/pn/warr w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.01.2022 r. godz. 15:00. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta lub wniosek
składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku
osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty,
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej
przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Po upływie terminu, o
którym mowa w ust. 1, złożenie oferty nie będzie możliwe. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, zostanie odrzucona.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29, 52-437
Wrocław ;Administrator umożliwia kontakt za pomocą warr@warr.pl bądź telefonicznie: 71 79 70
400;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie kompleksowej

dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-
montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy hali systemowej dla

Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej Znak Sprawy:
1/21 z dn. 10.03Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych*;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO**; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły dostępne w zał. nr 6

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu budynku będącego w posiadaniu WARR S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zwłaszcza w zakresie kolorystyki niektórych materiałów, dlatego posługuje się przykładowymi Zamawiający dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby

44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert przez Zamawiającego: cena oraz termin realizacji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1)
i 4) ustawy Pzp

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa pkt 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostanąwprowadzone do treści tej umowy określone zostały w zał. nr 3do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: PLATFORMA PRZETARGOWA: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 15:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegóły postępowania w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.