eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Kreatywna 5"Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Kreatywna 5"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: CUW Cieszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241591129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334794330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@um.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.cieszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Kreatywna 5"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-352db5df-3eea-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00060136/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Doposażenie pracowni szkolnych i wdrożenie nowych form nauczania metodą eksperymentu w ramach projektu pn. "Kreatywna 5".

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn.: "Kreatywna 5" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI, działanie 11.1., poddziałanie 11.1.4.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261016/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW01.272.20.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni multimedialnych: matematycznej oraz przedmiotów przyrodniczych a także dostawa pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu pn. "Kreatywna 5".
Miejsce realizacji projektu oraz dostawy przedmiotu zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1, 43-400 Cieszyn.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych:
1. Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych -1szt
2. Bryły geometryczne -1 zestaw
3. Cyrkiel tablicowy -1szt
4. Czas - zestaw dydaktyczny -1szt
5. Model DNA -1szt
6. Szkielet człowieka na statywie -1szt
7. Tors tułów -1szt
8. Budowa kwiatu -1szt
9. Zestaw SI -1szt
10. Drabinka SI -1szt
11. Interaktywny panel - 1 szt.
12. Baldachim światłowodowy lub równoważne -1szt
13. Kącik lustrzany -1szt
14. Basen z piłeczkami - 1 zestaw
15. Świecąca piłka -5szt
16. Nierdzewne kulki -3szt
17. Beczka terapeutyczna - 1 szt.
18. Gruszka sensoryczna lub równoważne -3szt
19. Materac składany trzyczęściowy -3szt
20. Pufa sensoryczna -1szt
21. Mata rehabilitacyjna - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33693000-4 - Pozostałe produkty terapeutyczne

37421000-5 - Maty gimnastyczne

37442900-8 - Różnorodny sprzęt gimnastyczny

38622000-1 - Lustra

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26058,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26058,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26058,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diverti Grażyna Tomaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381649202

7.3.3) Ulica: Cieszyńska 362

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26058,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.