eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › SZP/242-244/2022_Dostawa precyzyjnego urządzenia tnącego do uzyskiwania cienkich przekrojów materiałów wielowarstwowych na potrzeby Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej PWr.Ogłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SZP/242-244/2022_Dostawa precyzyjnego urządzenia tnącego do uzyskiwania cienkich przekrojów materiałów wielowarstwowych na potrzeby Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej PWr.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP/242-244/2022_Dostawa precyzyjnego urządzenia tnącego do uzyskiwania cienkich przekrojów materiałów wielowarstwowych na potrzeby Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej PWr.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9051af9b-708f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001019/85/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.194 Precyzyjne urządzenie tnące do uzyskiwania cienkich przekrojów materiałów wielowarstwowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467079/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP/242-244/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 164640,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa precyzyjnego urządzenia tnącego do uzyskiwania cienkich przekrojów materiałów wielowarstwowych na potrzeby Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem Oferty.
Jeśli Zamawiający określa w OPZ, że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element ma efektywnie pracować z tymi cechami, a nie mieć tylko taką teoretyczną możliwość w konfiguracji innej niż dostarczana.
Cechy wymagane w specyfikacji (OPZ) są parametrami minimalnymi.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy nie przewiduje zmniejszenia zakresu zamówienia.
5. Kod CPV 43812000-8 Piły
6. Adres dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej , ul. Smoluchowskiego 25-27, 50-370 Wrocław , bud. B-1
7. Na dostarczone elementy/ produkty / materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji – min. 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43812000-8 - Piły

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202507,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202507,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202507,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI UL. SREBRZYŃSKA 5/7 Woj. Łódzkie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 472202650

7.3.4) Miejscowość: KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202507,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.