eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "DOSTAWA JAJ KURZYCH''Ogłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„DOSTAWA JAJ KURZYCH’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261 574 802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/14wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA JAJ KURZYCH’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37209795-6fe5-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042263/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.32 Dostawa jaj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465671/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 73/z/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 211888,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj kurzych świeżych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (załącznik nr 2 do wzoru umowy) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (załącznik
nr 1 do wzoru umowy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty- załącznik nr 1 do SWZ
- formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ;
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ;
- wzór umowy - załącznik nr 7 do SWZ
Miejsca dostawy:
60-628 Poznań ul Wojska Polskiego 86/90
60-811 Poznań ul. Bukowska 34
62-003 Biedrusko ul. Ogrodowa 1
4. Dostawa odbywać się będzie 3 razy w tygodniu, tj. w poniedziałek ( do godz. 13:00), w środę (do godz. 13.00) i piątek (do godz. 11:00)

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135333,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155040,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135333,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOSPODARSTWO ROLNE DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ ZDZISŁAW LASOCKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7771725213

7.3.3) Ulica: Będlewo ul. Mosińska 9

7.3.4) Miejscowość: Stęszew

7.3.5) Kod pocztowy: 62-060

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135333,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

wartość umowy z opcją: 240 312,00 zł netto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.