eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej nieruchomości - siedziby Zamawiającego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej położonej przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej nieruchomości – siedziby Zamawiającego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej położonej przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4990602

1.5.8.) Numer faksu: 33 4990611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej nieruchomości – siedziby Zamawiającego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej położonej przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8dbac1e-751b-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
c) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),
2) w przypadku korzystania z formularzy komunikacyjnych z systemu ePUAP Zamawiający zaleca korzystanie z ePUAP za pośrednictwem systemu miniPortal:
a) w książce adresowej należy wpisać "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej",
b) elektroniczna skrzynka podawcza: /zgmbielsko/SkrytkaESP,
3) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
4) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej:
rozporządzeniem RODO, obowiązujących od dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu
obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
a) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 15 do swz,
b) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 14 do swz, o którym mowa w rozdziale V niniejszej specyfikacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej:
rozporządzeniem RODO, obowiązujących od dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu
obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
a) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 15 do swz,
b) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 14 do swz, o którym mowa w rozdziale V niniejszej specyfikacji

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-JR/05/2022/DP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla budynku i terenu Siedziby Zamawiającego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej.
2. Pod pojęciem fizyczna ochrona rozumie się stałą obecność pracowników Wykonawcy – Firmy Ochroniarskiej na terenie obiektów Zamawiającego w celu udaremnienia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na obiekty oraz mienie ochraniane objęte zamówieniem, udaremnienia jego zaboru lub zmniejszenia.
3. Szczegółowo zakres oraz sposób wykonania zamówienia został opisany w „Szczegółowym zakresie czynności” stanowiącym załącznik nr 3 do swz i umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79713000-5 - Usługi strażnicze

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria oceny ofert.
Jako kryteria wyboru ofert przyjmuje się kryterium ceny, zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz wysokości kary umownej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie dodatkowych pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy do wykonywania bezpośrednich czynności dozoru i ochrony fizycznej

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za dopuszczenie do pracy pracowników niespełniających wymagań Zamawiającego w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy za każdego pracownika

4.3.6.) Waga: 12,5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za brak dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dla nowych pracowników ochrony, w przypadku zmian kadrowych, w terminie określonym w umowie, za każdego pracownika

4.3.6.) Waga: 12,5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o poniższe parametry wyrażone jako minimalne poziomy zdolności, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt. 1 ustawy):
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia, koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Wymagana jest Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22. 08. 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1995 ze zmianami),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy):
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia,
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 122 ust. 2 pkt. 4 ustawy):
Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i wykazał, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie (w ramach umowy lub umów) usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach, które realizują zadania o charakterze użyteczności publicznej, takich jak np. urzędy, szkoły, muzea, banki, szpitale, sądy, budynki biurowe, sklepy itp. – z wyłączeniem magazynów, hal, wiat, itp., zawierający, co najmniej 2 usługi główne okresowe lub ciągłe, polegające na dozorze i ochronie fizycznej osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, świadczone w sposób ciągły w ramach jednej umowy u jednego Zamawiającego, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 PLN każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie lub wykonywanie nadal usług w zakresie świadczenia dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, wraz z dowodami, poświadczającymi, że usługi wskazane przez Wykonawcę zostały wykonane należycie,
b) dołączył dowody potwierdzające, że usługi wykazane w ppkt. a) zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) uprawnienia, koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Wymagana jest Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22. 08. 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 poz. ze zmianami),
b) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia. W przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej o wartości wyrażonej w innej walucie, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia wartości polisy wg średniego kursu z dnia składania ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej,
c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada dokument ubezpieczenia dotyczący tego podmiot potwierdzający, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ustaloną zgodnie z postanowieniami pkt. 1 (jeżeli dotyczy),
d) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,
e) sporządzony wg załącznika nr 6 do swz wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje nadal (w ramach umowy lub umów), obejmujący co najmniej 2 usługi główne okresowe lub ciągłe, polegające na bezpośrednim dozorze i ochronie fizycznej osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, świadczone w sposób ciągły w ramach jednej umowy u jednego Zamawiającego, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 PLN, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, wraz z dowodami, poświadczającymi, że usługi wskazana przez Wykonawcę została wykonana należycie,
f) dowody poświadczające, że usługi wskazane przez Wykonawcę w „Wykazie usług” zostały wykonane należycie,
g) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie usługami wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia do wykonywania określonej czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (załącznik nr 7 do siwz), wymaga się aby Wykonawca dysponował co najmniej:
- co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za nadzór i kierowanie realizacją usług, organizującą i kierującą zespołem pracowników bezpośredniej ochrony, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku organizowania i kierowania zespołem pracowników bezpośredniego dozoru i ochrony,
- co najmniej 2 osobami - pracownikami bezpośrednio świadczącymi usługi dozoru i ochrony fizycznej posiadającymi, co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie dozoru i ochrony osób i mienia, w obiektach, które realizują zadania o charakterze użyteczności publicznej, zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji,
3) jeżeli dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby stanowiące zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 6 do swz,
4) wypełniony „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do swz,
5) wypełniony „Formularz cenowy” (załącznik nr 2) w którym została skalkulowana cena oferty,
7) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do Specyfikacji,
8) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem ich procentowej wartości, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane,
9) w przypadku złożenia oferty wspólnej, informację o usługach wykonywanych przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na druku stanowiącym załącznik nr 10 do swz,
10) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę:
- pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć elektroniczną kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie - stosownie do art. 97 § 2 Prawa o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii zwykłej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem nie przez notariusza (niepoświadczonej notarialnie) będzie uważane za niezłożenie pełnomocnictwa, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie PZP na wypadek niezłożenia pełnomocnictwa w sytuacji, kiedy jest ono wymagane,
11) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt. 1, 2 i 7,
12) W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy pzp),
13) Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza oraz załącza do oferty informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do swz,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium, wysokość wadium ustala się w wysokości – 1 689,07 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 07/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IV i V Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 5 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,
3) zmiana ceny będzie obowiązywała od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Zamawiający wyraził zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianę ceny,
4) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, poprzez:
a) rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez wystąpienie ewentualnych usług powtarzających się i tego samego rodzaju lub dodatkowych nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, o ile usługi te stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w ustawie Pzp,
b) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług lub usług tego samego rodzaju nie przewidzianych w umowie, o ile okażą się one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zamówienie na te usługi będzie udzielane Wykonawcy w trybie aneksu do umowy, do łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości wynagrodzenia określonego § 5 ust. 2. Zmiana umowy dokonana na podstawie niniejszego ustępu, podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia usług dodatkowych lub tego samego rodzaju,
6) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych dostaw, jak i całości przedmiotu umowy,
7) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany przepisów technicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych, gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej,
8) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych usług albo skróci czas realizacji poszczególnych usług),
9) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ,
10) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,
11) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się nowym podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych usług,
12) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części usług podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu
wykonywania poszczególnych usług, zleceń, zgłoszeń oraz czynności,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.