eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich: Część nr 1 - rejon 5. Część nr 2 - rejon 7.Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich:
Część nr 1 – rejon 5.
Część nr 2 - rejon 7.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich:
Część nr 1 – rejon 5.
Część nr 2 - rejon 7.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eee552f9-7473-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.um.pruszkow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - bzp@miasto.pruszkow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1/ Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

2/ Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich:
Część nr 1 – rejon 5.
Część nr 2 - rejon 7.

3/ Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4/ Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5/ Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.

6/ Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7/ Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

8/ W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - - załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy.

9/ Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSR.271.85.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymywaniu czystości i porządku oraz konserwacji zieleni w obrębie wyspecyfikowanych terenów publicznych w Pruszkowie.
Zakres prac obejmuje przede wszystkim:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych;
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów.
3. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych krzewów;
7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych;
8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
Szczegółowy zakres prac zgodnie z zakresem podanym dla poszczególnych części/rejonów opisano w załącznikach do umowy, które stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- załączniki do umowy – określające szczegółowy zakres prac w każdej części - załączniki 4a i 4b do umowy
- projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) – załącznik nr 4. do SWZ.

W celu realizacji umowy, przy jej podpisaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania bazą w odległości nie większej niż 35 km od granic miasta Pruszkowa.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, przepisami prawa i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji usług.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego .

Zakres zamówienia na podobne usługi może dotyczyć:
- sprzątania wyspecyfikowanych terenów,
- w okresie zimowym odśnieżania i likwidacji śliskości, odśnieżania przejść dla pieszych,
- opróżniania koszy, mycia koszy, ławek i wiat przystankowych,
- przykrawężnikowego oczyszczania ulic,
- prowadzenia prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej,
- nawożenia, pielenia i podlewania nasadzeń,
- codziennego sprzątania i zmiatania placów, chodników, ścieżek rowerowych,

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

2/ W/w usługi zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
Zamówienia polegające na powtórzeniu ww. usług określonych w zamówieniu podstawowym, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

Ww. wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również określić inny sposób dokonania wyceny ww. usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac będzie polegał na:

dla rejonu 5 i dla rejonu 7
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymywaniu czystości i porządku oraz konserwacji zieleni w obrębie wyspecyfikowanych terenów publicznych w Pruszkowie.
Zakres prac obejmuje przede wszystkim:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych;
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów.
3. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych krzewów;
7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych;
8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

Szczegółowy zakres prac zgodnie z zakresem podanym dla poszczególnych części/rejonów opisano w załącznikach do umowy, które stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- załączniki do umowy – określające szczegółowy zakres prac w każdej części - załączniki 4a i 4b do umowy
- projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) – załącznik nr 4. do SWZ.

W celu realizacji umowy, przy jej podpisaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania bazą w odległości nie większej niż 35 km od granic miasta Pruszkowa.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, przepisami prawa i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji usług.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego .

Zakres zamówienia na podobne usługi może dotyczyć:
- sprzątania wyspecyfikowanych terenów,
- w okresie zimowym odśnieżania i likwidacji śliskości, odśnieżania przejść dla pieszych,
- opróżniania koszy, mycia koszy, ławek i wiat przystankowych,
- przykrawężnikowego oczyszczania ulic,
- prowadzenia prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej,
- nawożenia, pielenia i podlewania nasadzeń,
- codziennego sprzątania i zmiatania placów, chodników, ścieżek rowerowych,

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

2/ W/w usługi zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
Zamówienia polegające na powtórzeniu ww. usług określonych w zamówieniu podstawowym, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

Ww. wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również określić inny sposób dokonania wyceny ww. usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 179).

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1/ wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

- nie mniej niż 3 usługi polegające na wykonywaniu usług z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji i pielęgnacji zieleni: każda usługa o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,

dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:

- skieruje osoby do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym minimum:

- 3 osoby na każdy rejon, w tym 1 z wykształceniem ogrodniczym minimum średnim

Ważne: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część/rejon Wykonawca musi dysponować trzema osobami, w tym jedną osobą posiadającą wykształcenie ogrodnicze na każdą część/rejon, co do której składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 poz.275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru – załącznik nr 7 do SWZ

UWAGA: (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w ust. 9.2.1/ pkt a) – b), zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r (załącznik Wykonawcy);

Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie):

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - załącznik wykonawcy .

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

9.2.4/ Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 9.2.1/ SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1/ odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.2.1/ ppkt. a) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2/ Dokumenty o których mowa w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3/ Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 , zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzony datą zgodnie z pkt. 2 powyżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Poza warunkami zmiany Umowy określonymi w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
- z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
- z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć,
- wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,
- wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach
(w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w związku
z występowaniem COVID-19.
4. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzając ten wpływ, dołączając do informacji o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub stosowne potwierdzające ten fakt dokumenty.
5. Zmiany postanowień zawartej Umowy będą dokonywane za zgodą stron, wyłącznie
w formie pisemnego aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.