eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymiOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003452062

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 35

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops-sw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ops.swietochlowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba90a2d9-70a1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00018318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025583/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468901/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 252-05/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 146400 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług opiekuńczych obejmuje:
Przewidywana, szacunkowa liczba godzin w roku 2023 r.:
– specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 967
– specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - psycholog, logopeda - 330


2. Obowiązki koordynatorów usług:
a) odpowiedzialność za organizację pracy, wyposażenie i dostępność materiałów niezbędnych do realizacji usług;
b) odpowiedzialność za realizację wszystkich obowiązków związanych ze świadczeniem usług,
c) ustalanie grafików realizacji usług,
d) rozliczanie czasu pracy podległych osób,
e) bezpośredni kontakt z osobami dla których są świadczone usługi,
f) monitorowanie usług,
g) współpraca z wyznaczonymi pracownikami Ośrodkiem Pomocy Społecznej
h) w zakresie realizacji usług,
i) przygotowywanie rozliczeń,

3. Zamawiający wymaga, aby pracę ze strony Wykonawcy koordynował co najmniej dwóch Koordynatorów.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 Nr 189 poz. 1598 ze zm.).


5. Warunki realizacji zadania:
1) Pomoc w formie przedmiotowych usług, udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Organ upoważniony do wydawania decyzji, ustala ich: zakres, okres realizacji, wymiar, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności za usługi.
2) Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne (soboty, niedziele i święta), w godzinach rannych, popołudniowych,
oraz w razie potrzeb – wieczornych – maksymalnie do godz. 19:00.
3) Faktyczny czas przebywania opiekuna u podopiecznego winien odpowiadać czasowi wskazanemu w decyzji administracyjnej. Może on być pomniejszony jedynie
w uzgodnieniu z podopiecznym i wynikać z konieczności dokonywania czynności związanych z opuszczaniem przez opiekuna miejsca pobytu podopiecznego w celach załatwiania jego spraw (jedynie spraw mieszczących się w zakresie usług) poza tym miejscem lub realizacji zajęć podopiecznego w zakresie wskazanym powyżej. Przy uwzględnieniu wymiaru godzin usług nie uwzględnia się czynności przygotowawczych, w szczególności okresu trwania dojazdów opiekunów do osób objętych pomocą.
4) W sytuacjach uzasadnionych - potrzeby zapewnienia natychmiastowej opieki - zlecenie wykonania usług przez Wykonawcę musi być podjęte niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego.
5) W przypadku niemożności świadczenia usług przez daną osobę wymagane jest zorganizowanie odpowiedniego zastępstwa, z zachowaniem wymogów określonych
w niniejszej specyfikacji.
6) Opiekun w zależności od potrzeb współpracuje z pracownikiem socjalnym Zamawiającego, lekarzem, pielęgniarką środowiskową podmiotami leczniczymi
i innymi instytucjami w sprawach dotyczących podopiecznego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o braku realizacji przyznanej decyzją pomocy i wskazania jego przyczyny
(w szczególności o pobycie podopiecznego w podmiotach leczniczych, sanatorium, wyjeździe z miejsca zamieszkania, braku współpracy podopiecznego przy świadczeniu usług lub jego rezygnacji z usług).
8) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swego przedstawiciela utrzymującego stały kontakt z Zamawiającym, wskazania jego numeru telefonu.
9) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania okresowej kontroli jakości świadczonych usług w miejscu ich wykonywania.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) ewidencjonowania czasu pracy opiekunów w karcie pracy, każdorazowe poświadczenie podpisem podopiecznego (zgodnie ze wzorem załącznik
nr 6);
b) składania w siedzibie Zamawiającego do ostatniego dnia miesiąca planów pracy opiekunów na kolejny miesiąc z ilością godzin wejść do poszczególnych podopiecznych (zgodnie ze wzorem załącznik nr 5);
c) składania w siedzibie Zamawiającego po upływie każdego miesiąca,
do 5-go dnia każdego następnego miesiąca zestawienia faktycznie wykonanych usług u poszczególnych osób wraz z wykazem imiennym opiekunów świadczących te usług oraz kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kart pracy opiekunów (zgodnie ze wzorem załącznik nr 7).
11) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez kadrę Wykonawcy osobom trzecim w szczególności podopiecznym
lub w ich mieniu.
12) Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, w szczególności zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej oraz aktami wykonawczymi do niej.
13) Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 08.12.2022 r. upłynął termin na składanie ofert. Do upływu terminu na składanie ofert wpłynęły 3 ofert. Pierwsza oferta podlega odrzuceniu, natomiast pozostałe przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wobec powyższego w dniu 16.12.2022r. Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184620,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 323106,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.