eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymiOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003452062

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 35

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops-sw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ops.swietochlowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba90a2d9-70a1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468901

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025583/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1.1. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn – pt. w godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub
e-mail: helpdesk@logintrade.net.
1.2. Poczty elektronicznej: sekretariat@ops-sw.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
3. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji, połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania
i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
3.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
3.2. pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3.3. wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nie przekroczenia w/w wielkości. Zamawiający informuje, że w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.) nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Zamawiający wskazuje jako format danych przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznych oświadczeń lub dokumentów format .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować dokumenty i oświadczenia w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 z poźn. zm).
6. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisany jest w formacie YYYY MM-DD HH:MM:SS.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub negocjacji).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 252-05/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług opiekuńczych obejmuje:
Przewidywana, szacunkowa liczba godzin w roku 2023 r.:
– specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 967
– specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - psycholog, logopeda - 330


2. Obowiązki koordynatorów usług:
a) odpowiedzialność za organizację pracy, wyposażenie i dostępność materiałów niezbędnych do realizacji usług;
b) odpowiedzialność za realizację wszystkich obowiązków związanych ze świadczeniem usług,
c) ustalanie grafików realizacji usług,
d) rozliczanie czasu pracy podległych osób,
e) bezpośredni kontakt z osobami dla których są świadczone usługi,
f) monitorowanie usług,
g) współpraca z wyznaczonymi pracownikami Ośrodkiem Pomocy Społecznej
h) w zakresie realizacji usług,
i) przygotowywanie rozliczeń,

3. Zamawiający wymaga, aby pracę ze strony Wykonawcy koordynował co najmniej dwóch Koordynatorów.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 Nr 189 poz. 1598 ze zm.).


5. Warunki realizacji zadania:
1) Pomoc w formie przedmiotowych usług, udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Organ upoważniony do wydawania decyzji, ustala ich: zakres, okres realizacji, wymiar, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności za usługi.
2) Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne (soboty, niedziele i święta), w godzinach rannych, popołudniowych,
oraz w razie potrzeb – wieczornych – maksymalnie do godz. 19:00.
3) Faktyczny czas przebywania opiekuna u podopiecznego winien odpowiadać czasowi wskazanemu w decyzji administracyjnej. Może on być pomniejszony jedynie
w uzgodnieniu z podopiecznym i wynikać z konieczności dokonywania czynności związanych z opuszczaniem przez opiekuna miejsca pobytu podopiecznego w celach załatwiania jego spraw (jedynie spraw mieszczących się w zakresie usług) poza tym miejscem lub realizacji zajęć podopiecznego w zakresie wskazanym powyżej. Przy uwzględnieniu wymiaru godzin usług nie uwzględnia się czynności przygotowawczych, w szczególności okresu trwania dojazdów opiekunów do osób objętych pomocą.
4) W sytuacjach uzasadnionych - potrzeby zapewnienia natychmiastowej opieki - zlecenie wykonania usług przez Wykonawcę musi być podjęte niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego.
5) W przypadku niemożności świadczenia usług przez daną osobę wymagane jest zorganizowanie odpowiedniego zastępstwa, z zachowaniem wymogów określonych
w niniejszej specyfikacji.
6) Opiekun w zależności od potrzeb współpracuje z pracownikiem socjalnym Zamawiającego, lekarzem, pielęgniarką środowiskową podmiotami leczniczymi
i innymi instytucjami w sprawach dotyczących podopiecznego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o braku realizacji przyznanej decyzją pomocy i wskazania jego przyczyny
(w szczególności o pobycie podopiecznego w podmiotach leczniczych, sanatorium, wyjeździe z miejsca zamieszkania, braku współpracy podopiecznego przy świadczeniu usług lub jego rezygnacji z usług).
8) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swego przedstawiciela utrzymującego stały kontakt z Zamawiającym, wskazania jego numeru telefonu.
9) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania okresowej kontroli jakości świadczonych usług w miejscu ich wykonywania.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) ewidencjonowania czasu pracy opiekunów w karcie pracy, każdorazowe poświadczenie podpisem podopiecznego (zgodnie ze wzorem załącznik
nr 6);
b) składania w siedzibie Zamawiającego do ostatniego dnia miesiąca planów pracy opiekunów na kolejny miesiąc z ilością godzin wejść do poszczególnych podopiecznych (zgodnie ze wzorem załącznik nr 5);
c) składania w siedzibie Zamawiającego po upływie każdego miesiąca,
do 5-go dnia każdego następnego miesiąca zestawienia faktycznie wykonanych usług u poszczególnych osób wraz z wykazem imiennym opiekunów świadczących te usług oraz kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kart pracy opiekunów (zgodnie ze wzorem załącznik nr 7).
11) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez kadrę Wykonawcy osobom trzecim w szczególności podopiecznym
lub w ich mieniu.
12) Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, w szczególności zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej oraz aktami wykonawczymi do niej.
13) Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
a) K1 – cena – waga 60 % (60 pkt)
b) K2 - Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – waga 20% (20 pkt)
c) K3 - podmiot ekonomii społecznej – waga 20% (20 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: podmiot ekonomii społecznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek jeśli:
Dysponuje co najmniej 2 osobami przewidzianymi do świadczenia usług opiekuńczych, umożliwiającymi profesjonalne i terminowe świadczenie usług. Zamawiający zastrzega,
że osobą bezpośrednio wykonującą usługi może być osoba, która:
a) posiada co najmniej półroczne udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.
b) posługuje się biegle językiem polskim - Zamawiający poprzez biegłe posługiwanie się językiem polskim przez opiekuna rozumie sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług opiekuńczych, z osobami z ich otoczenia, personelem pomocy społecznej;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) jest zdolna do wykonywania ciężkich prac fizycznych, z cechami psychofizycznymi wymaganymi w pracy z osobami chorymi lub nieporadnymi, posiada umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych;
e) posiada ważne badania sanitarno – epidemiologiczne – w odniesieniu do wszystkich osób wykonujących usługi opiekuńcze takie jak przygotowywanie posiłków, pomoc przy spożywaniu posiłków oraz zakupy artykułów spożywczych;
f) posiada kwalifikacje potwierdzone stosownym zaświadczeniem, certyfikatem, dyplomem itp.
o ukończeniu kursu, szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych
do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w rozdziale XXI pkt 1.1. SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku w rozdziale XXI pkt 1.1. SWZ:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
7.1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ.
7.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.
7.5.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3b do SWZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
7.6.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 3b do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Uwaga Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3b do SWZ. Oświadczenie winno być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącza do oferty, od każdego z podmiotów udostępniających zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7.7.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3c do SWZ).
7.8. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 p.z.p., w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3d do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli Wykonawcy do oferty dołączą
umowę spółki, z której wynikać będzie pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę). W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający podwykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do 4000 Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków
ich wprowadzenia opisano w projektowanych postanowień umowy - Załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.