eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w KońskichOgłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w Końskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 37232 49

1.5.8.) Numer faksu: 41 37229 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkonskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w Końskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-931f7a85-7472-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://umkonskie.bipgmina.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – przetargi@umkonskie.pl. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i załączniki do ofert), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania)-https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do
komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: -administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w Końskich. prowadzonego w
trybie
podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy pzp,-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy Pzp”; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;-posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;-nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP- 271.1.1.2022.EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnej hali gimnastycznej o powierzchni 2 262,62 m2 wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, ogrodzeniem działki, bieżnią dwutorową, ciągami pieszo-jezdnymi, przebudową istniejącego zjazdu z drogi powiatowej, miejscami postojowymi wraz
z przebudową infrastruktury technicznej, wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, rozbiórką istniejącego budynku o powierzchni 75 m2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w Końskich” na działce oznaczonej nr ew. gr. 4826/6 położonej w (jednostka ewidencyjna Końskie – miasto, obręb 0005), w ramach którego wchodzi m. in.:
1) budowa hali gimnastycznej o pow. ok. 2 262,62 m2,
2) wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, m. in.: c.o. p.poż., elektryczna, teletechniczna, wentylacyjna, wodociągowa, sanitarna, fotowoltaiczna w systemie on-gird, nagłośnienia, oświetlenia,
3) wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni z nawierzchni bezpiecznej EPDM,
4) rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia,
5) rozbiórka istniejącego budynku o powierzchni 75m2,
6) budowa dróg i parkingów wraz z przebudową zjazdu,
7) wykonanie odwodnienia terenu,
dostawa i montaż wyposażenia hali (tablice wyników, siedliska, kosze, siatki, drabinki itp.),
8) malowanie elewacji istniejącego budynku szkoły.
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej w tym m. in.:
1. projektu budowlanego:
1) architektoniczno-konstrukcyjnego
2) instalacje sanitarne,
3) instalacje elektryczne,
2. projektu wykonawczego:
1) architektura,
2) konstrukcja
3) instalacje sanitarne,
4) instalacje elektryczne i teletechniczne,
3. szczegółowych specyfikacji technicznych i robót budowlanych,
4. przedmiarów stanowiących materiał informacyjno-pomocniczy,
5. decyzją nr BP.6740.484.2021.MP z dn. 10.01.2022r.
6. decyzją nr BP.6741.58.2021.AB z dn. 10.01.2022r. – rozbiórka budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a) wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) budynku użyteczności publicznej- hali sportowej z funkcją widowiskową wraz z wyposażeniem o wartości ogółem co najmniej 7 000 000,00 złotych (brutto) i powierzchni użytkowej min. 1 700 m2 , wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod. – kan. i c.o., fotowoltaicznej o wartości ogółem co najmniej 10 000 000,00 złotych (brutto).

b)wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, legitymującą się doświadczeniem co najmniej 24 miesięcy pracy na stanowisku kierownika budowy w/w specjalności,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 t.j.), które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową.
Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego.

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych prze wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę - Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - załącznik nr 4 do SWZ.
5) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
6) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Szczegóły określa pkt 19 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z:1)zmianą terminu wykonania robót z uwagi na wystąpienie warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w specyfikacjach technicznych lub wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji robót lub wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę terminu wykonania zamówienia na roboty budowlane,2)wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane, a w szczególności warunków archeologicznych, geologicznych, hydrologicznychuniemożliwiających wykonanie robót w terminie określonym w umowie,3)działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,4)zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:a)w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,b)w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy5)w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie,6)wystąpieniem niezależnych od wykonawcy robót budowlanych przyczyn technologicznych wpływających na realizację przedmiotu zamówienia o roboty budowlane i przyjęte rozwiązania technologiczne,7)wystąpieniem innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,8)zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia,– termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką budowlaną realizację prac w ramach niniejszej umowy)Zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę w kontekście konieczności dokonania takiej zmiany i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); c.d w informacjach dodatkowych niniejszego ogłoszenia(sekcja IX pozostałe informacje)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:1)wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim możliwa byłaby ta zmiana na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokonywana w trybie art.122 pzp, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,2)w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:1)koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,2)koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zmiana zakresu obowiązków Wykonawcy w konsekwencji zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane z realizacją robót,3)wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie robót budowlanych w założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,4)zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.Zmiany postanowień umowy – porządkujące i informacyjne, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony;Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych..Poza zmianami umowy przewidzianymi w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej.przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a)w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowegob)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracęc)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotned)w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowyche)w przypadku zmiany ceny materiałów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
Ź.F.:RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.