eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 8 w Mielcu - II etapOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 8 w Mielcu – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W MIELCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 787 41 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mielec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargiu.um.mielec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 8 w Mielcu – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e76c9df2-6f08-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027535/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462119/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.75.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie elementów konstrukcyjnych oraz prac remontowych
w usytuowanym na parterze i 1 piętrze lokalu usługowym przy ul. Chopina 8 w Mielcu – II etap.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale II i III SWZ.
2. Biorąc pod uwagę specyfikację zamówienia Zamawiający przewiduje przed sporządzeniem oferty możliwość odbycia wizji lokalnej w dniu 2 grudnia 2022 r. o g. 10:00 (budynek przy ul. Chopina 8 w Mielcu). Odbycie wizji lokalnej nie jest konieczne do złożenia oferty – nieodbycie wizji lokalnej nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty na postawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19 grudnia 2022 roku, do godz. 09:00, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w dniu 28 listopada 2022 roku, wpłynęły dwie oferty. Oferta Wykonawcy FHU Piotr Dolot, ul. Korczaka 1A, 39-300 Mielec została odrzucona na podstawie art 226 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp. Z kolei oferta Wykonawcy Zakład Remontowo - Budowlany Roman Olszowy, ul. szkolna 55, 36-147 Kosowy znacznie przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Powyższa oferta opiewała na kwotę 377 610,00 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 330 000,00 zł i nie jest w stanie zwiększyć jej do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też postanowił dokonać czynności unieważnienia przedmiotowego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377610,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 377610,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 03 stycznia 2023 roku. Informacja o podjętej czynności przekazana Wykonawcom za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określonych w dokumentacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.