eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark Warmiński › Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwijanie szkolnej infrastOgłoszenie z dnia 2022-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim wraz z ich montażem
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwijanie szkolnej infrast

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007008476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 17 a

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 767 2070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola_podst_nr3@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3lw.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510743500

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleksandra Świętochowskiego 14

1.11.4.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

1.11.5.) Kod pocztowy: 11-100

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.9.) Numer telefonu: 897678500

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: um@lidzbarkw.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.lidzbarkw.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim wraz z ich montażem
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwijanie szkolnej infrast

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fe16406-7464-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawy, prowadzi się pisemnie.
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw
6. Dotyczy komunikacji za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
6.1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”.
6.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
6.4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca,
będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego
wykonawcy.
6.5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
h) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
6.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.........
...cd w części VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej
„RODO”, informuję, że:
1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania
postępowania czy realizacji umowy na: Dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim wraz z ich montażem w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”, Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego
Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim;
􀀀 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych w Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim pod
adresem e-mail: Sylwia Chmura, sylwia.chmura@lidzbarkw.pl;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu i pomocy
dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim wraz z
ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria
Przyszłości”, Znak sprawy: SP3.230.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dalej „ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co
najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania
wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten
termin;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
....... cd w części XVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP3.230.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Zestaw podstawowy, w skład którego wchodzi:
a) Drukarka 3D wraz z akcesoriami – 1 szt.,
b) Laptop – 1 szt.,
c) Filament – 15 szt.,
d) Stacja lutownicza - 1 szt.,
e) Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami -1 zestaw,
f) Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi
ich funkcjonowanie – 3 zestawy,
g) Pen 3D z akcesoriami – 4 zestawy,
h) Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi
ich funkcjonowanie - 1 zestaw,
i) Plansza z akcesoriami - 1 zestaw
Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w OPZ, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

31712200-2 - Mikrosystemy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu
i uzyskała najwyższą ocenę, będącą sumą ocen C i G.
◦ cena (C) – waga: 60%,
◦ okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga: 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Sprzęt audio-video z wyposażeniem, w skład którego wchodzi:
a) Mikroport z akcesoriami – 1 szt.,
b) Gimbal – 1 szt.,
c) Mikrofon kierunkowy z akcesoriami – 2 szt.,
d) Mikrofon dynamiczny z akcesoriami – 1 szt.,
e) Statyw z akcesoriami – 1 szt.,
f) Aparat fotograficzny z akcesoriami – 1 szt.,
g) Oświetlenie do realizacji nagrań – 1 zestaw,
h) Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami - 1 szt.,
i) Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami – 1 zestaw
Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w OPZ, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

32341000-5 - Mikrofony

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu
i uzyskała najwyższą ocenę, będącą sumą ocen C i G.
◦ cena (C) – waga: 60%,
◦ okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga: 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
14.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
14.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
14.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
14.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
odpowiednie pełnomocnictwa.
14. 5. Oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp (dot. Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia) wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni
Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy
z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy:
a) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów
administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe
było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zmiana do
umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z
urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.
2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczególności:
1. niedostępność na rynku sprzętów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku produktu. Zaoferowany produkt
nie może mieć parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 4 do SWZ. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji produktu
zaoferowanego wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych
parametrów.;
2. pojawieniem się na rynku produktu nowszej generacji (bądź w nowszej technologii)
pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w załączniku nr 4 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie
od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji produktu nowej generacji lub nowej technologii wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;
3. zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz
o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru – jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta lub dystrybutora, potwierdzające wprowadzony zakres zmian dla danego produktu;
3) nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec
podwykonawców);
b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.
3. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję
zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zmiany wymienione w ust. 2 pkt 3) nie wymagają aneksu. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się poprzez Platformę Przetargową Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.