eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszana Dolna › Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana DolnaOgłoszenie z dnia 2022-01-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Mszana Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. J. Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Mszana Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-730

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@mszana-dolna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana-dolna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9b3432c-739f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014595/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,m,341924,2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu miniPortalu oraz poczty elektronicznej miasto@mszana-dolna.plSkładanie ofert następuje za
pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /UMMszanaDolna/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - miasto@mszana-dolna.pl . Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe instrukcje są pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna . W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem Urząd Miasta w Mszanie Dolnej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, adres e-mailowy: iod@mszana-dolna.pl. Dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia .
Odbiorcami danych osobowych będą członkowie komisji przetargowej i upoważnieni pracownicy Administratora , a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane
dane osobowe:
a) Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
b) Posiadają Państwo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
c) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna. W szczególności polegającego na: dostawie rozwiązań sprzętowo-programowych, wdrożeniu systemu integrującego systemy dziedzinowe z systemem EZD PUW (Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany obecnie posiadanego systemu EZD PUW), dostawie, modernizacji i konfiguracji sprzętu sieciowego i wdrożenie e-usług w urzędzie wraz z instruktarzem dla pracowników urzędu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
2.1. Zadanie 1. Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego.
2.2. Zadanie 2. Uruchomienie e-usług dla mieszkańców i uruchomienie systemu informacji przestrzennej.
2.3. Zadanie 3. Prace modernizacyjne pomieszczenia serwerowni, infrastruktura towarzysząca.
W ramach modernizacji pomieszczenia serwerowni planowane są następujące prace:
- zakup i montaż klimatyzatora ściennego o mocy 5 -:- 7 kW
- wykonanie instalacji elektroenergetycznej trójfazowej rozprowadzającej o długości ok. 10m wraz z rozdzielnicą modułową natynkową 2x12,
- zakup i montaż drzwi antywłamaniowych spełniających wymogi odporności ogniowej EI 30.
Prace modernizacyjne pomieszczenia serwerowni obejmować będą wyłącznie prace prowadzone wewnątrz budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30216110-0 - Skanery komputerowe

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48442000-8 - Pakiety oprogramowania do systemów finansowych

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48822000-6 - Serwery komputerowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Eksploatacja

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas obowiązywania wsparcia technicznego dla proponowanego Systemu Informacji Przestrzennej

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.4. Zdolność technicznej lub zawodowej w zakresie Systemów Dziedzinowych.
1.4.1. Zamawiający wymaga, osobistego wykonania przez Wykonawcę zadania kluczowego tj. „Modernizacji Systemów Dziedzinowych”.
1.4.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako:
1.4.2.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę Systemów Informatycznych obejmujących świadczenie e-Usług Publicznych wraz z płatnościami z wykorzystaniem uwierzytelnienia za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP)/KWI opiewająca na kwotę min. 300 000,00 brutto zł.
1.4.2.2. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował co najmniej jedno zadanie polegające na świadczeniu usługi utrzymania systemów informatycznych obejmujących świadczenie e-Usług Publicznych wraz z płatnościami z wykorzystaniem uwierzytelnienia za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP)/KWI
Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.4.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie:
1.4.3.1. Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach dotyczących wdrożenia e-Usług.
1.4.3.2. Architekt/projektant posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu architektury systemów informatycznych, przy czym w tym okresie zrealizował co najmniej dwa odrębne projekty wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych brutto.
1.5. Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej.
1.5.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako:
1.5.1.1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu, dostawie
i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej (GIS) i dedykowanego geoportalu, działającego w oparciu o bazę danych i dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej dla urzędu miasta lub gminy wraz z fotorejestracją pasa drogowego. W ramach zamówienia zostały wykonane czynności minimum:
a) inwentaryzacja posiadanych zbiorów danych przestrzennych,
b) usługa wdrożenia dedykowanego geoportalu, umożliwiającego przeglądanie danych przestrzennych (nawigacja po mapie, identyfikacja obiektów) w zakresie zbiorów danych przestrzennych gromadzonych wewnątrz urzędu,
c) przetworzenie gminnych rejestrów do wersji wektorowej (cyfrowej),
d) fotorejestracja pasa drogowego,
e) przeprowadzenie szkoleń z zakresu wdrożonego systemu informacji przestrzennej.
1.5.1.2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną realizację na dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, przy czym wartość dostawy nie może być mniejsza niż 150 000,00 PLN brutto, zakończoną oddaniem realizacji bez uwag i zarzutów klienta, w zakresie:
a) przetworzenia i cyfryzacji dokumentów rejestrów gminnych, warstw rastrowych oraz wektorowych wraz z migracją danych do baz danych oraz utworzenie metadanych,
b) uruchomienie portalu e-usług umożliwiającego świadczenie e-usług w zakresie informacji przestrzennej na 3. oraz 4. poziomie dojrzałości umożliwiającym dwukierunkową interakcję przez Internet i wykonanie wszystkich czynności koniecznych do załatwianie danej sprawy, w tym uwierzytelniania konta profilem zaufanym e-PUAP, dokonania opłaty skarbowej poprzez płatność elektroniczną, podpisania dokumentów podpisem elektronicznym e-PUAP, otrzymania dokumentu kończącego sprawę, także drogą elektroniczną,
c) uruchomienie portalu mapowego,
d) uruchomienie integracji z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie procedowania spraw urzędu,
e) przeprowadzenie szkoleń z zakresu wdrożone systemu.
1.5.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie:
1.5.2.1. Kierownik projektu w zakresie realizacji projektów GIS - spełniający następujące wymagania min.:
a) wykształcenie wyższe,
b) posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym,
c) doświadczenie przy realizacji co najmniej 3 projektów geoinformatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 4. poziomie dojrzałości) oraz wdrożeniu modułu do zarządzania informacją przestrzenną GIS, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w których uczestniczył musi wynosić co najmniej 150 000,00 PLN brutto,
1.5.2.2. Specjalista w zakresie programowania GIS - spełniającym następujące wymagania min.:
a) wykształcenie wyższe, z zakresu informatyki (II stopień),
b) doświadczenie przy realizacji co najmniej 3 projektów geoinformatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 4. poziomie dojrzałości) oraz wdrożeniu modułu do zarządzania informacją przestrzenną, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w których uczestniczył musi wynosić co najmniej 150 000,00 PLN brutto,
1.5.2.3. Wdrożeniowiec systemów GIS - spełniającym następujące wymagania min.:
a) wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie przy realizacji co najmniej 3 projektów geoinformatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 4. poziomie dojrzałości) oraz wdrożeniu modułu do zarządzania informacją przestrzenną, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w których uczestniczył musi wynosić co najmniej 180 000 PLN brutto,
przy czym Zamawiający nie wymaga by powyższe wymogi dotyczyły odrębnych osób.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. Ocena dokonana będzie (metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia).
3. Na każdym etapie postępowania, na podstawie art. 116 ust. 2 Ustawy PZP, Zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli uzna, że wskazane osoby są zaangażowane w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy mogące mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca będzie w tym wypadku zobowiązany do wskazania innych osób spełniających wymagania zamawiającego lub w przeciwnym wypadku zostanie wykluczony z postępowania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków Wykonawcy wykazują łącznie.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli
Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczące tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis warunku zawiera rozdział VII SWZ; wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis warunku zawiera rozdział VII SWZ.; wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów (dotyczy sprzętu i oprogramowania IT z zadania nr 1), wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga przedłożenia Specyfikacji technicznych w języku polskim, lub innym języku z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, umożliwiające ich weryfikację. Wykonawca w dostarczonych dokumentach wskaże, której pozycji lub elementu dotyczy. W przypadku braku któregoś z parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (co do zasady, oświadczenie nie dotyczy parametrów, które np. potwierdzają główną funkcjonalność sprzętu).
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisami art. 107 Ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu: wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z adnotacją „Wadium - Postępowanie „IGK.271.1.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z w/w form niepieniężnych, powinien być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związana ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (np. bank, ubezpieczyciel) i powinien być złożony za pośrednictwem miniPortal -u wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w dokumencie ustanawiającym wadium wymagane jest wymienienie wszystkich Wykonawców lub aby z treści dokumentu wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.6 Ustawy PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust.1 - 5 Ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów- należy załączyć je do oferty ;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) składa indywidualnie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 5) W przypadku, o którym mowa w
art.117 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego, dopuszcza się zmianę terminu i zakresu (zgodnie ze zmianą stanu prawnego) wykonania przedmiotu Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian,
2) w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania lub danego modelu sprzętu objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania minimalne określone w SWZ,
3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania lub urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad,
4) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania lub nowego modelu sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania lub modelu sprzętu pod warunkiem, że nowa wersja lub model spełnia wymagania minimalne określone w SWZ,

5) w zakresie terminu wykonania, jeżeli Zamawiający ze względów związanych z organizacją jego pracy lub realizacją obowiązków publicznych wstrzyma okres realizacji przedmiotu umowy
2. Zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do Umowy, za wyjątkiem zmian wskazanych w § 9 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy.
3. Podpisanie aneksu do Umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePuap Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.