eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilzno › Dowóz uczniów z terenu Gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2024-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów z terenu Gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pilzno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Pilzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zeaspilzno@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilzno.um.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b77ddc2-89f8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów z terenu Gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b77ddc2-89f8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00010768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068618/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Dowóz uczniów z terenu Gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510752

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZEAS.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Pilzno z wykorzystaniem komunikacji publicznej w okresie od 1 stycznia 2024 r.
do 21 czerwca 2024 r. – Rejon I

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 220370,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Pilzno z wykorzystaniem komunikacji publicznej w okresie od 1 stycznia 2024 r.
do 21 czerwca 2024 r. – Rejon II

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 190740,74 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów do i z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Tarnowie i Zbylitowskiej Górze (Dwudniaki) – Gmina Wierzchosławice w okresie od
1 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 74074,07 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku w okresie od 1 stycznia 2024 r.
do 21 czerwca 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 19512,20 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Dębicy (tj. Przedszkole „UKRYTY DAR” i Szkoła Specjalna Nr 7 ) w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 46341,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255852,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255852,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255852,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „MONIS” Usługi Transportowe Gustaw Fediów

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MONIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 872-001-00-77

7.3.4) Miejscowość: Bielowy

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255852,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 254592,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 254592,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 254592,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „MONIS” Usługi Transportowe Gustaw Fediów

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MONIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 872-001-00-77

7.3.4) Miejscowość: Bielowy

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 254592,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70620,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70620,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FPHU Ogro – Trans Paweł Szumowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8721044635

7.3.4) Miejscowość: Mokrzec

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70620,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28890,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28890,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28890,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Produkcyjno-Handlowo-Transportowa „WAFELEK” Zbigniew Szczuciński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8721252925

7.3.4) Miejscowość: Januszkowice

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28890,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FPHU Ogro – Trans Paweł Szumowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 872104463

7.3.4) Miejscowość: Mokrzec

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.