eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa MazowieckaOgłoszenie z dnia 2022-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWA MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Konstytucji 3 Maja 32

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 48468144241

1.5.8.) Numer faksu: 4846144241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rawam.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawam.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1737a2d4-721e-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009903/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opieka nad bezdomnymi zwierzetami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.rawam.ug.gov.pl/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W powyższym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postepowania o udzielenie zamówienia odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
• miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
• ePUAP-u: https://epuap.gov.pl/wps/portal
• poczty elektronicznej: sekretariat@rawam.ug.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzy-stania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel.: +48 (46) 8144241, fax: +48 (46) 8144241, e-mail: sekreta-riat@rawam.ug.gov.pl
b. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontak-tować poprzez e-mail iod@rawam.ug.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Rawa Mazo-wiecka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
c. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Ra-wa Mazowiecka.
d. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporzą-dzenia.
e. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
f. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
zawarcia umowy;
rozliczenia finansowo- księgowego.
2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na pod-stawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świad-czącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych,Bazy konkurencyjności oraz internetowej, platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. (...) ciąg dalszy XXXI- ust.3-8 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚiO.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.
Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na:
a) Przyjęciu do schroniska będących obecnie na utrzymaniu Gminy bezdomnych zwierząt;
b) Przyjęciu do schroniska odłowionych w 2022r. z terenu gminy Rawa Mazowiecka bezdomnych zwierząt;
c) Zapewnieniu wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Rawa Mazowiecka;
d) Prowadzeniu działań adopcyjnych w stosunku do zwierząt pochodzących z terenu gminy Rawa Mazowiecka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowia-da określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku (jeśli 3 cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrąglenie nastąpi w dół, zaś jeśli trzecia cyfra po przecinku będzie większa bądź równa od 5 zaokrąglenie nastąpi w górę).
2) Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (największa ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyska-nych punktów.
3) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższa ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Adopcja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp doty-czące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z od-rębnych przepisów
Określenie warunku
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-ku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, wła-ściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryj-nej oraz wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwie-rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
c) zdolności ekonomicznej lub finansowej-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunku
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działal-ności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę w zakresie objętym za-mówieniem o łącznej wartości nie niższej niż 100 000,00zł tj. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwie-rzętami i załączenie dowodu, że usługi te zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowo-dów określających czy usługi te zostały wykonane należycie.
- Wykonawca spełni warunek jeśli schronisko, do którego będzie przyjmował zwierzęta zlokalizowane jest w odległości do 130 km od siedziby Gminy Rawa Mazowiecka.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytu- łem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na ce-lu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu
a) aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bez-domnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);- jeśli dotyczy
b) aktualne zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wy-dane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostat-nich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usłu-gi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych do kumentów - oświadczenie wykonawcy, wraz z wykazem należy przedłożyć poświadczenie odbiorcy usługi, że usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie – załącznik nr 7 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bez-domnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);- jeśli dotyczy
b) aktualne zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wy-dane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonaw ców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postę-powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wyka-zuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, spół-ka cywilna) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie za-mówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, składający ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, przy czym sposób przekazania pełnomocnictwa i forma jego przekazania winny być zgodne z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i prze-kazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym poniżej:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu usług – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami,
b) wystąpienia utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu i zakresu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy;
c) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień powstałych z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w szczególności w przypadku niewyłonienia Wykonawcy na kolejny okres wykonania zamówienia.
d) zmiany będącej następstwem okoliczności, w szczególności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych oraz innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2) strony Umowy dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu wi-dzenia realizacji przedmiotu Umowy, w takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany wery-fikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych inte-resów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wyko-nania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy;
3) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które miały wpływ na realizację umowy;
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
(...) ciąg dalszy w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.