eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w StaszowieOgłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Drogowców 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.staszowski.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17da1437-6bf9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038097/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457727/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DM2.261.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291053,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie”
2. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie do pojazdów i sprzętu poprzez wydanie elektronicznych kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy.
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów i sprzętu Zamawiającego wymienionych w załączniku do umowy oraz do kanistra przez posiadacza karty wystawionej na samochód i sprzęt służbowy będący w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680) oraz odpowiadać Polskim Normom.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w następujących szacunkowych ilościach:
1) benzyny bezołowiowej Pb 95, zgodnie z PN-EN228 - w ilości około 2 600 litrów,
2) oleju napędowego, zgodnie z PN-EN590 - w ilości około 34 400 litrów,
- wskazane ilości są poglądowe,
- w okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty wskazanej
w umowie,
- zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania wskazanych ilości,
a z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia,
- podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa na danej stacji paliw Wykonawcy obowiązująca w chwili zakupu
z uwzględnieniem rabatu Wykonawcy.
4. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 do SWZ.
5. Wykaz pojazdów i sprzętu posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów i sprzętu poprzez zmianę załącznika do umowy.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta Staszów we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo również w dni świąteczne i zaopatrzona w system monitoringu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu. Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywało się fakturami VAT dwa razy w miesiącu z terminami płatności nie krótszymi niż 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw płynnych zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze.
7. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw.
W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni
i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
8. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 284578,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 284578,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 284578,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740001454

7.3.3) Ulica: Chemików 7

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-411

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 284578,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.