eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w StaszowieOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Drogowców 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.staszowski.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17da1437-6bf9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038097/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: agajda@staszowski.eu.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania, zmiany i wycofania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, sesji otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski do konkretnego wykonawcy.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.Więcej informacji dotyczących komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozp. w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozp.;
- na podstawie art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozp., są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Adm.
11. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DM2.261.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie”
2. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie do pojazdów i sprzętu poprzez wydanie elektronicznych kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy.
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów i sprzętu Zamawiającego wymienionych w załączniku do umowy oraz do kanistra przez posiadacza karty wystawionej na samochód i sprzęt służbowy będący w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680) oraz odpowiadać Polskim Normom.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w następujących szacunkowych ilościach:
1) benzyny bezołowiowej Pb 95, zgodnie z PN-EN228 - w ilości około 2 600 litrów,
2) oleju napędowego, zgodnie z PN-EN590 - w ilości około 34 400 litrów,
- wskazane ilości są poglądowe,
- w okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty wskazanej
w umowie,
- zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania wskazanych ilości,
a z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia,
- podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa na danej stacji paliw Wykonawcy obowiązująca w chwili zakupu
z uwzględnieniem rabatu Wykonawcy.
4. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 do SWZ.
5. Wykaz pojazdów i sprzętu posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów i sprzętu poprzez zmianę załącznika do umowy.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta Staszów we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo również w dni świąteczne i zaopatrzona w system monitoringu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu. Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywało się fakturami VAT dwa razy w miesiącu z terminami płatności nie krótszymi niż 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw płynnych zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze.
7. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw.
W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni
i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
8. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami (1% = 1 pkt.):

1) Cena (C) - 60 pkt,
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia – podana w „Formularzu oferty”.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
ilość punktów C =( Cn / Cb ) x 60 pkt

gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie badania i oceny ofert,
Cb – cena oferty badanej.

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów.


2) Wysokość zaoferowanego stałego rabatu (R) - 40 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

ilość punktów R =( Rb / Rn ) x 40 pkt

gdzie:
Rn – największy zaoferowany stały rabat podlegający ocenie z ofert ważnych,
Rb – zaoferowany stały rabat w ofercie badanej

Uwaga:
Zaoferowany stały rabat dotyczy 1 litra benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON i obowiązywać będzie przez cały okres realizacji zamówienia. Maksymalny podlegający ocenie zaoferowany stały rabat dla benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dla oleju napędowego ON wynosi 5,00 %, minimalny wymagany stały rabat wynosi 1,00%. Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje w ofercie stałego rabatu dla benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dla oleju napędowego ON lub zaoferuje mniejszy niż 1,00% jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie stały rabat dla benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dla oleju napędowego ON większy niż 5,00%, ocenie będzie podlegał stały 5,00% rabat dla benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dla oleju napędowego ON. Do umowy będzie przyjęty z oferty zaoferowany stały rabat dla benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dla oleju napędowego ON.
Zaoferowany rabat winien być podany do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

2. Łączna liczba uzyskanych punktów:

X = C + R

gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
R – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Wysokość zaoferowanego stałego rabatu”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość zaoferowanego stałego rabatu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Zamawiający wymaga, w celu realizacji zamówienia, dysponowania przez Wykonawcę, punktem sprzedaży paliw w granicach administracyjnych miasta Staszowa.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt. 1b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1b), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust. 1pkt 1, 2i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis pkt 3 stosuje się.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda:
a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 SWZ.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 SWZ (w zakresie niepodlegania wykluczeniu).
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 SWZ (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (dotyczy podmiotów udostępniających zasoby), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SWZ (jeżeli dotyczy).
6. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 SWZ (jeżeli dotyczy).
7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/podmiotu udostępniającego zasoby - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
8. Dokumenty potwierdzające cenę paliwa (benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON) z poszczególnych dni okresu od 25.11.2022r. do 28.11.2022r., np. dowód sprzedaży z danego dnia z godzin dopołudniowych (do 12:00), z czytelną datą oraz ceną brutto za litr paliwa.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga szczególnych, sposobów spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6. Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445 ust.1ustawy Pzp.
9. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 SWZ.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy o zamówienie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku:
1) zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w zakresie:
a) zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji niewykorzystania kwoty wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w §4 ust.3 umowy,
b) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
c) zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany ustawowej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto,
d) zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zmiany łącznego wynagrodzenia umownego w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części szacunkowej ilości przedmiotu umowy pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. W takim przypadku zmiana nie może ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 50% wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie,
e) zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zmiany łącznego wynagrodzenia umownego w sytuacji zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu umowy spowodowanego zapotrzebowaniem Zamawiającego na przedmiot umowy w celu wywiązania się przez Zamawiającego z realizacji nałożonych na niego obowiązków ustawowych.
2) zmian wskazanych przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), wart. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany treści załącznika nr 1 do umowy – Wykaz pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie nie wymagają zmiany umowy. Dla skutecznego wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 wystarczającym jest pisemne poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego.
Szczegółowe informacje określa SWZ, w tym projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.