eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › "Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023".Ogłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyniński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romana Dmowskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242357981

1.5.8.) Numer faksu: 242357985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gostynin.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.gostynin.powiat.pl/?id=47

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f800e67-671e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013729/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023".”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446097/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.19.2022.DPS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 187759,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Sukcesywne dostawy wędlin – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg Skład wymagany przez Zamawiającego
1. Baleron na pętelce 70 Mięso wieprzowe min 60%
2. Bekon/wędzonka bekonowa vac 70 Mięso wieprzowe min 60%
3. Boczek faszerowany/rolada zbójnicka/rolowany z czosnkiem 50 Mięso wieprzowe min. 60%
4. Boczek wędzony surowy 200 Mięso wieprzowe min. 85%
5. Kaszanka cienka 280 Wątroba wieprzowa minimum 40%
6. Kiełbasa biała surowa z szynki 150 Mięso wieprzowe minimum 60%
7. Kiełbasa szynkowa/szynkówka/ szynkowa extra 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
8. Kiełbasa typu „golonkowa” 50 Mięso wieprzowe minimum 50%
9. Kiełbasa typu „krakowska” parzona 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
10. Kiełbasa cienka typu „zwyczajna”, „śląska”, „podwawelska” 600 Mięso wieprzowe minimum 75%
11. Kiełbasa typu „żywiecka” 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
12. Łopatka wędzona 50 Mięso wieprzowe min 80%
13. Mortadela codzienna 200 Mięso wieprzowe min. 20%,
mięso z kurczaka min. 15%,
14. Ogonówka 50 Mięso wieprzowe min. 90%
15. Parówkowa 100 MOM maksimum 50%
16. Paski wędzone/żeberko wędzone 50 Mięso wieprzowe min. 90%
17. Pasztet pieczony/pasztet z pieca 200 Mięso wieprzowe min. 20%
18. Pasztetowa wyborna 200 Surowce wieprzowe min. 20%
19. Pieczeń rzymska/wiedeńska 90 Mięso wieprzowe min. 45%
20. Polędwica wieprzowa/sopocka 120 Mięso wieprzowe minimum 60%
21. Salceson biały (włoski) podrobowy 120 Mięso wieprzowe minimum 60%
22. Smalec wyborowy 20 Tłuszcz wieprzowy
23. Szynka gotowana/szynka farmerska 100 Mięso wieprzowe min. 60%
24. Szynka konserwowa/blok łopatkowy 100 Mięso wieprzowe minimum 40%
25. Szynka mielona/blok tyrolski/tyrolska 100 Mięso wieprzowe min. 50%
26. Szynka wieprzowa wędzona (wiejska) 100 Mięso wieprzowe min. 60%

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 67384,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Sukcesywne dostawy mięsa różnego – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg
1. Boczek świeży 20
2. Flaki wołowe 100
3. Golonka świeża 70
4. Karkówka bez kości 300
5. Kości 100
6. Łopatka bez kości 100
7. Mięso gulaszowe 400
8. Mięso mielone wieprzowe świeże (nie garmażeryjne 100
9. Nogi wieprzowe świeże 50
10. Schab wieprzowy świeży bez kości 400
11. Słonina 20
12. Szynka bez kości 300
13. Wołowina bez kości zrazowa 100
14. Karkówka wołowa 50
15. Szponder 50
16. Antrykot 50
17. Żeberka wieprzowe świeże paski 200
18. Żeberka wołowe świeże paski 100

4.5.3.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 59214,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Sukcesywne dostawy drobiu i wyrobów drobiarskich – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg Skład wymagany przez Zamawiającego
1. Ćwiartka tylna z kurczaka 400 Mięso drobiowe
2. Filet z piersi kurczaka 400 Mięso drobiowe
3. Flaki drobiowe 100 Żołądki drobiowe gotowane min. 50%
4. Kurczęta klasy A 600 Mięso drobiowe
5. Mielonka kutnowska 50 Mięso drobiowe min. 50%
6. Parówki drobiowe/parówki hot-dog 200 MOM maksimum 50%
7. Parówkowa drobiowa 50 MOM maksimum 50%
8. Pasztet drobiowy pieczony 100 Mięso minimum 53%, w tym mięso wieprzowe minimum 36%, mięso drobiowe minimum 17%
9. Pasztetowa drobiowa 150 Surowce drobiowe min 36% (w tym skórki z kurczaka, mięso z kurczaka, wątroba z kurczaka)
10. Pieczeń kutnowska/wiedeńska 50 Mięso drobiowe min. 20%
Mięso wieprzowe min. 15%
11. Podudzie (pałka) z kurczaka świeża 500 Mięso drobiowe
12. Polędwica drobiowa/indyk z pasieki 150 Mięso z kurczaka minimum 44%
13. Porcje rosołowe 200 Mięso drobiowe
14. Rolada drobiowa parzona/ rolada z gęsią i ze śliwką 50 Mięso drobiowe
15. Serca drobiowe świeże 50 Mięso drobiowe
16. Skrzydło z kurczaka 250 Mięso drobiowe
17. Smaczek konserwowy/ smaczek w konserwie 100 Mięso min 50%, w tym mięso wieprzowe min 32%, mięso drobiowe min 12%, mięso wołowe min 6%
18. Szynka drobiowa (typu „złocista”) 100 Mięso drobiowe min. 80%
19. Szynka konserwowa drobiowa 100 Mięso drobiowe minimum 40%
20. Wątróbka drobiowa 400 Wątróbka drobiowa
21. Żołądki drobiowe świeże 100 Żołądki drobiowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 61161,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58300,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58300,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58300,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "GOBARTO" S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991781489

7.3.3) Ulica: Wspólna

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-687

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58301,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49799,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49799,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49799,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "GOBARTO" S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991781489

7.3.3) Ulica: Wspólna

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-687

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49799,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49355,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49355,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49355,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "GOBARTO" S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991781489

7.3.3) Ulica: Wspólna

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-687

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49355,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.