eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie "Chałupy" w Zagrodzie nr 5 w Swołowie na terenie Gminy Słupsk

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie „Chałupy” w Zagrodzie nr 5 w Swołowie na terenie Gminy Słupsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartoszl@gminaslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaslupsk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie „Chałupy” w Zagrodzie nr 5 w Swołowie na terenie Gminy Słupsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-591500bf-5281-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00009269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003027/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie „Chałupy” w Zagrodzie nr 5 w Swołowie na terenie Gminy Słupsk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293358/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.39.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 301944,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest , Dostawę mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie „Chałupy” w Zagrodzie nr 5 w Swołowie na terenie Gminy Słupsk - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39290000-1 - Wyposażenie różne

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39516000-2 - Wyroby meblarskie

39516120-9 - Poduszki

39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 268890,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 351988,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268890,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATG Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361230631

7.3.3) Ulica: Objazdowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-882

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 268890,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.