eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Odbiór odp. pochodzących z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie, bud. przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i bud. przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach oraz z targowiska przy ul. Kusocińskiego .Ogłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór odp. pochodzących z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie, bud. przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i bud. przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach oraz z targowiska przy ul. Kusocińskiego .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120288979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Garncarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzzk-zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzzk.chrzanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odp. pochodzących z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie, bud. przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i bud. przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach oraz z targowiska przy ul. Kusocińskiego .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e2b6e30-6b07-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00006907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038341/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Odbiór odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie.

1.3.7 Odbiór odpadów stałych pochodzących z targowiska przy ul. Kusocińskiego na rok 2023

1.3.8 Odbiór odpadów stałych z budynku przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i z budynku przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453439/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/10/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór odpadów z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie”.
Przewidywana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi:
- 820 m3 tj. 164 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 5 m3,
- 52,8 m3, tj. 48 szt. pojemników BIO o pojemności 1,1 m3
- 52,8 m3, tj. 48 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3
- 8,64 m3, tj. 36 pojemników o na odpady segregowane (szkło, plastik i papier) o pojemności 240 l
Zamówienie usługi obejmuje:
a. podstawienie 3 pojemników na odpady mieszane o pojemności 5m3
b. podstawienie 2 pojemników BIO o pojemności 1,1 m3
c. podstawienie 2 pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3
d. podstawienie 3 pojemników na odpady segregowane ( szkło, plastik i papier) o pojemności 240 l
e. odbiór odpadów wg harmonogramu w tym:
odpady mieszane- nie rzadziej niż raz w miesiącu, BIOodpady w okresie od kwietnia do października co 2 tygodnie w pozostałym okresie –nie rzadziej niż co 4 tygodnie, odpady segregowane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.
Dodatkowy wywóz odpadów, w tym przed i po świecie Wszystkich Świętych będzie dodatkowo uzgadniany z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 197818,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór odpadów stałych z budynku przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie oraz budynku przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach”.
II – Przewidywana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi:
- 24,96 m3 tj. 104 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 0,24 m3,
- 0,48 m3 tj. 4 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 0,12 m3,
- 3,12 m3 tj. 26 szt. pojemników BIO o pojemności 0,12 m3,
- 23,04 m3 tj. 192 szt. worków na odpady segregowane ( papier, szkło, plastik) o pojemności 0,12 m3
Zamówienie obejmuje dla budynku przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie :
a. podstawienie 1 pojemnika na odpady mieszane o pojemności 0,24 m3,
b. podstawienie 1 pojemnika BIO o pojemności 0,12 m3 ,
c.dostarczenie 180 szt. worków (rok) na odpady selektywne (papier, szkło, plastik) o pojemności 0,12 m3,
d. wywóz odpadów mieszanych z pojemnika o pojemności 0,24 m3- 2 razy w tygodniu
e. wywóz odpadów BIO z pojemnika o pojemności 0,12 m3- dwa raz w miesiącu w okresie kwiecień- listopad a w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,
f. wywóz worków na segregację – jeden raz w miesiącu
Zamówienie obejmuje dla budynku przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach:
a. podstawienie 1 pojemnika zamykanego na odpady mieszane o pojemności 0,12 m3
b. podstawienie 1 pojemnika na BIO o pojemności 0,12 m3
b. dostarczenie12 szt. worków (rok) na odpady selektywne (papier, plastik, szkło) o pojemności 0,12 m3
c. wywóz odpadów mieszanych z pojemnika o pojemności 0,12 m3- 1 razy na kwartał,
d. wywóz odpadów BIO z pojemnika o pojemności 0,12 m3- 1 raz na kwartał,
d. wywóz worków na segregację – raz na kwartał.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 12793,68 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór odpadów stałych pochodzących z targowiska przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie”.
Przewidywana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi:
- 198,00 m3, tj. 180 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3,
- 325,6 m3, tj. 98 szt. pojemników na odpady segregowane (makulatura) o pojemności 1,1 m3,
- 4,8 m3, tj. 20 szt. pojemników BIO o pojemności 240 l
- 2,88 m3, tj. 12 szt. pojemników na odpady segregowane - plastik o pojemności 240 l,
- 2,88 m3, tj. 12 szt. pojemników na odpady segregowane – szkło o pojemności 120 l.

Zamówienie obejmuje:
a. podstawienie 5 pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3
b. podstawienie 1 pojemnika BIO o pojemności 240 l,
c. podstawienie 1 pojemnika na odpady segregowane ( plastik) o pojemności 240 l,
d. podstawienie 1 pojemnika na odpady segregowane (szkło) o pojemności 120 l,
e. postawienie 2 pojemników na odpady segregowane ( papier) o pojemności 1,1m3 .
f. odbiór odpadów wg harmonogramu w tym:
odpady mieszane- nie rzadziej niż raz w miesiącu, BIOodpady w okresie od kwietnia do października co 2 tygodnie w pozostałym okresie – nie rzadziej niż co 4 tygodnie, odpady segregowane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 71450,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116186,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138726,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116186,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 679000009598

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116186,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6814,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7583,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6814,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 679000009598

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6814,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37195,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46742,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37195,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 679000009598

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37195,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.