eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Odbiór odp. pochodzących z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie, bud. przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i bud. przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach oraz z targowiska przy ul. Kusocińskiego .Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odp. pochodzących z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie, bud. przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i bud. przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach oraz z targowiska przy ul. Kusocińskiego .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120288979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Garncarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzzk-zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzzk.chrzanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odp. pochodzących z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie, bud. przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i bud. przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach oraz z targowiska przy ul. Kusocińskiego .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e2b6e30-6b07-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038341/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Odbiór odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie.

1.3.7 Odbiór odpadów stałych pochodzących z targowiska przy ul. Kusocińskiego na rok 2023

1.3.8 Odbiór odpadów stałych z budynku przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie i z budynku przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: mzzk-zp@chrzanow.pl,
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Zamawiający informuje, że SWZ wraz załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, a w szczególności zmiany SWZ, przedłużenia terminu składania ofert, udzielanie wyjaśnień treści SWZ wraz z załącznikami, odpowiedzi na zadanie pytania oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania, zamieszczane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowanie https://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/10/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór odpadów z Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie”.
Przewidywana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi:
- 820 m3 tj. 164 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 5 m3,
- 52,8 m3, tj. 48 szt. pojemników BIO o pojemności 1,1 m3
- 52,8 m3, tj. 48 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3
- 8,64 m3, tj. 36 pojemników o na odpady segregowane (szkło, plastik i papier) o pojemności 240 l
Zamówienie usługi obejmuje:
a. podstawienie 3 pojemników na odpady mieszane o pojemności 5m3
b. podstawienie 2 pojemników BIO o pojemności 1,1 m3
c. podstawienie 2 pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3
d. podstawienie 3 pojemników na odpady segregowane ( szkło, plastik i papier) o pojemności 240 l
e. odbiór odpadów wg harmonogramu w tym:
odpady mieszane- nie rzadziej niż raz w miesiącu, BIOodpady w okresie od kwietnia do października co 2 tygodnie w pozostałym okresie –nie rzadziej niż co 4 tygodnie, odpady segregowane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.
Dodatkowy wywóz odpadów, w tym przed i po świecie Wszystkich Świętych będzie dodatkowo uzgadniany z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługa mycia pojemników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór odpadów stałych z budynku przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie oraz budynku przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach”.
II – Przewidywana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi:
- 24,96 m3 tj. 104 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 0,24 m3,
- 0,48 m3 tj. 4 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 0,12 m3,
- 3,12 m3 tj. 26 szt. pojemników BIO o pojemności 0,12 m3,
- 23,04 m3 tj. 192 szt. worków na odpady segregowane ( papier, szkło, plastik) o pojemności 0,12 m3
Zamówienie obejmuje dla budynku przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie :
a. podstawienie 1 pojemnika na odpady mieszane o pojemności 0,24 m3,
b. podstawienie 1 pojemnika BIO o pojemności 0,12 m3 ,
c.dostarczenie 180 szt. worków (rok) na odpady selektywne (papier, szkło, plastik) o pojemności 0,12 m3,
d. wywóz odpadów mieszanych z pojemnika o pojemności 0,24 m3- 2 razy w tygodniu
e. wywóz odpadów BIO z pojemnika o pojemności 0,12 m3- dwa raz w miesiącu w okresie kwiecień- listopad a w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,
f. wywóz worków na segregację – jeden raz w miesiącu
Zamówienie obejmuje dla budynku przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach:
a. podstawienie 1 pojemnika zamykanego na odpady mieszane o pojemności 0,12 m3
b. podstawienie 1 pojemnika na BIO o pojemności 0,12 m3
b. dostarczenie12 szt. worków (rok) na odpady selektywne (papier, plastik, szkło) o pojemności 0,12 m3
c. wywóz odpadów mieszanych z pojemnika o pojemności 0,12 m3- 1 razy na kwartał,
d. wywóz odpadów BIO z pojemnika o pojemności 0,12 m3- 1 raz na kwartał,
d. wywóz worków na segregację – raz na kwartał.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługa mycia pojemników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór odpadów stałych pochodzących z targowiska przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie”.
Przewidywana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi:
- 198,00 m3, tj. 180 szt. pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3,
- 325,6 m3, tj. 98 szt. pojemników na odpady segregowane (makulatura) o pojemności 1,1 m3,
- 4,8 m3, tj. 20 szt. pojemników BIO o pojemności 240 l
- 2,88 m3, tj. 12 szt. pojemników na odpady segregowane - plastik o pojemności 240 l,
- 2,88 m3, tj. 12 szt. pojemników na odpady segregowane – szkło o pojemności 120 l.

Zamówienie obejmuje:
a. podstawienie 5 pojemników na odpady mieszane o pojemności 1,1 m3
b. podstawienie 1 pojemnika BIO o pojemności 240 l,
c. podstawienie 1 pojemnika na odpady segregowane ( plastik) o pojemności 240 l,
d. podstawienie 1 pojemnika na odpady segregowane (szkło) o pojemności 120 l,
e. postawienie 2 pojemników na odpady segregowane ( papier) o pojemności 1,1m3 .
f. odbiór odpadów wg harmonogramu w tym:
odpady mieszane- nie rzadziej niż raz w miesiącu, BIOodpady w okresie od kwietnia do października co 2 tygodnie w pozostałym okresie – nie rzadziej niż co 4 tygodnie, odpady segregowane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługa mycia pojemników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1.Zdolności do występowania w obrocie krajowym - Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają uprawnienia do określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odręb-nych przepisów.
a. Wykonawca spełni ten warunek , jeśli wykaże, że jest wpisany do rejestru działalności
regulowanej dla Gminy Chrzanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
b. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, ze posiada aktualny wpis do rejestru pod-miotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dz. U. 2022 poz. 699).
2.3. Warunek ekonomiczny –
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości :
Dla Zadania I- nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Dla Zadania II i III- nie mniejszej niż 100 00,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.4.Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Zadanie I:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże ,że dysponuje samochodem - śmieciarką umożliwiającą odbiór odpadów z pojemników na odpady mieszane o poj. 5 m3 , samochodem –śmieciarką szczelnej konstrukcji uniemożliwiającej wycieki dla bioodpadów w przypadku
pojemników o poj. 1,1 m3 oraz samochodem – śmieciarką umożliwiającą odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach o poj. 240 l.
Zadanie II:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże ,że dysponuje samochodem- śmieciarką umożliwiającą odbiór odpadów z pojemników 0,24 m3 i 0,12 m3, samochodem – śmieciarką szczelnej konstrukcji uniemożliwiającej wycieki dla bioodpadów w przypadku pojemników o poj. 0,12 m3 oraz samochodem – śmieciarką umożliwiającą odbiór selektywnie zbieranych od-padów komunalnych (worki).
Zadanie III:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże ,że dysponuje samochodem - śmieciarką umożliwiającą odbiór odpadów z pojemników na odpady mieszane oraz selektywne o poj.1,1 m3 , samochodem –śmieciarką szczelnej konstrukcji uniemożliwiającej wycieki dla bioodpadów w przypadku pojemników o poj. 240 l oraz samochodem – śmieciarką umożliwiającą odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach o poj. 120 l. i 240 l.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Dla Zadania I: 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Dla zadania III: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100)
Dla zadania II: brak wadium
2.Wadium musi obejmować pełen okres związanie ofertą, tj. do dnia 31.12.2022 r.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS , numer rachunku 23 84440008 0000 0081 5819 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6.W przypadku , gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98 ust 2 pkt 3 ustawy o Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt 14 ustawy o Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1-5 ustawy o Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy o Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4a, 4b i 4c do SWZ. Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało wysłane w inny sposób.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a)gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
b) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
c) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108.
Zmiany umowy mogą dotyczyć również zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego oraz podwykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy podwykonawcy).Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

1.W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość́ skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 441 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości odbioru odpadów z Placu targowego przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie w ramach zawartej Umowy, maksymalnie do 10 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 3 Umowy i uruchomionego przez Zamawiającego na podstawie jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej.
3. Podstawę̨ określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić́ będą̨ ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, może być́ wykonywane:
4.1. jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się̨, iż̇ Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę̨ zwiększenia zamówienia w stosunku do przewidywanego zamówienia podstawowego;
4.2. jeżeli Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę̨ przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed przewidywanym terminem złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej o uruchomieniu prawa opcji. na dodatkowy odbiór odpadów;
4.3. wielokrotnie, aż̇ do osiągniecia wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie;
4.4. w okresie obowiązywania umowy określonym w § 2 Umowy.
5. Zamawiający zastrzega, iż̇ cześć́ zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić́ w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie wskazanej w ust. 4 pkt 4.2. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń́ ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany:
a) poziomu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do Umowy, zwanej dalej, odpowiednio, „ materiałami” i „kosztami”.
2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniającą Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu ceny materiałów i kosztów z dnia przypadającego po upływie sześciu miesięcy od dnia otwarcia ofert, tj.2.12.2022 r.
3. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów z daty w skazanej w ust.2.
4. W przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów o poziom wskazany w ust. 3, Wykonawca może ubiegać się o podwyższenie wynagrodzenia, wyłącznie w zakresie materiałów i kosztów, których poziom cen uległ wzrostowi, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że wzrost poziomu cen materiałów i kosztów ma wpływ na koszty realizacji zamówienia i tylko w zakresie, w jakim ten wzrost wpływa na koszty realizacji zamówienia.
5. Podwyższenie wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż co trzy miesiące.
6. Maksymalna jednorazowa kwota podwyższenia wynagrodzenia nie może przekroczyć 2,5 % wynagrodzenia z oferty Wykonawcy. Maksymalna łączna kwota podwyższenia wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 2,5 % wynagrodzenia z oferty Wykonawcy.
7. W sytuacji wzrostu poziomu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stosownie do ust. 4, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności przypadających po przekroczeniu poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w ust. 3. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
8. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15 % Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia płatnego po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do obniżenia wynagrodzenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia swoim podwykonawcom w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia podwykonawców powinna obowiązywać ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w § 4 ust.3 za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku wskazanego w § 11 ust. 9 Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.