eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Dwór Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wejhera 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552472401

1.5.8.) Numer faksu: 552472405

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastonowydwor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.miastonowydwor.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e8d6d37-5363-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00005479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001614/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie czystości i porządku w gminie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297198/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 370000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 r.

Zakres zamówienia:

1) bieżące zapewnienie utrzymania czystości i oczyszczanie (letnie – mechaniczne i ręczne sprzątanie i zamiatanie, w tym min. 2 razy w miesiącu oczyszczanie na mokro, usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, zbieranie zmiotek, odchwaszczanie, usuwanie przerastającej roślinności między płytkami, kostką brukową i w nawierzchni oraz w strefie przykrawężnikowej oraz zimowe – odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem lub stosowanie materiałów i mieszanek uszorstniających zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywożenie nadmiaru śniegu na wskazanie Zamawiającego) ulic wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżek rowerowych, mostów, kładek, parkingów i wiat przystankowych - zgodnie z zakresem i zapisami SWZ.

2) bieżące (codzienne) opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta w rejonie sprzątania – 145 szt. oraz bieżące wykonywanie przeglądu wszystkich koszy i ich naprawa, a w przypadku ich przemieszczenia lub zdarzeń losowych ponowne ich ustawienie w miejsca pierwotne (przez naprawę należy rozumieć takie zabiegi naprawcze w tym lakierowanie lub malowanie, których wartość nie przekracza 30% wartości nowego kosza (przy czym za szacunkową wartość kosza przyjmuje się kwotę 300 zł brutto), w zakres napraw nie wchodzą brakujące wkłady do pojemników); mycie i dezynfekcja koszy ulicznych minimum 1 raz w ciągu trwania umowy;

3) dekoracja (montaż i demontaż) miasta flagami przed świętami narodowymi: 1-3 maja, 11 listopada i lokalnymi: Dni Nowego Dworu Gdańskiego (flagi zapewni Zamawiający) oraz dekoracja świąteczna miasta (elementy dekoracyjne zapewni Zamawiający); Wykonawca zobowiązany będzie do weryfikacji jakości i utrzymania w czystości flag (flagi winny być czyste i wyprasowane w momencie ich wieszania) oraz weryfikacji sprawności elementów dekoracyjnych przed ich powieszeniem; wszelkie awarie dekoracji należy zgłaszać Zamawiającemu przed ich montażem; po każdym zdjęciu flag należy Zamawiającego informować o ilości flag będących w dyspozycji Wykonawcy.

4) utrzymywanie całodobowego dyżuru w okresie zimowym, a w jego ramach:
­ prowadzenie kontroli stanu nawierzchni jezdni i chodników, ciągów rowerowych pod względem drożności komunikacyjnej,
­ odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów i mostów, zwalczanie śliskości - odbywać się będzie na bieżąco w miarę potrzeb, bez względu na kategorię zaszeregowania,
­ utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, parkingów i mostów w okresie bezśnieżnym,
­ utrzymywanie kontaktu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu kontrolowania i przyjmowania prognoz meteorologicznych dla gminy Nowy Dwór Gdański,
­ utrzymywanie w całym okresie umownym gotowości pracowników i oferowanego sprzętu,
­ uzgodnienie z Zamawiającym terminu przystąpienia do pozimowego oczyszczania jezdni i chodników;

5) utrzymanie oznakowania pionowego ulic poprzez:
­ zakup i wymianę zniszczonego słupka znaku drogowego z rury stalowej ocynkowanej Ø50 – w ilości 15 szt.,
­ zakup, demontaż starej i montaż nowej tarczy znaku drogowego (średniej wielkości) – w ilości 15 szt.,
­ bieżące kontrolowanie oraz regulacja właściwego ustawienia znaków oraz barier drogowych w obrębie pasa drogowego,
­ bieżące utrzymanie w czystości wszystkich znaków drogowych;

6) bieżące, całoroczne udrażnianie kratek kanalizacji deszczowej w mieście w tym z zalegających liści;

7) bieżąca eksploatacja całodobowej toalety publicznej przy ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim, w tym:
­ utrzymanie toalety publicznej w należytym stanie technicznym, sanitarnym
i estetycznym (mycie i dezynfekcja podłogi, ścian, urządzeń sanitarnych, udrażnianie urządzeń sanitarnych itp.), zewnętrznych ścian toalety publicznej oraz chodnika i terenu wokół toalety,
­ sprzątanie winno odbywać się co najmniej dwa razy dziennie (w godzinach: 7.00-9.00 i 14.00-15.00) 6 razy w tygodniu (w tym 1 raz w sobotę w godzinach popołudniowych tj. 14.00-15.00 bądź w niedzielę w godzinach porannych tj. 8.00-9.00),
­ wykonana usługa musi być odnotowana w prowadzonej przez Wykonawcę książce czystości z podaniem daty i godziny zakresu sprzątania oraz podpisu osoby wykonującej usługę,
­ wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów osprzętu (np. spłuczki, umywalki, baterii umywalkowej, osprzęt elektryczny) koszty zakupu osprzętu zwracane będą Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia (w wyniku zgłoszenia uszkodzenia osprzętu i potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów osprzętu, po akceptacji przedstawionej oferty cenowej Wykonawcy na powyższe, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i wymiany określonego osprzętu w terminie 7 dni, na podstawie odrębnego zlecenia; koszty będą zwracane Wykonawcy w terminie 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu usługi wymiany, określonej w zleceniu),
­ Wykonawca nie odpowiada za skutki ataków wandalizmu, jednakże Zamawiający będzie wymagał wykonania usługi sprzątania po aktach wandalizmu obejmujące m.in. zmywanie napisów na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, usunięcie zniszczonych elementów,
­ wykonywanie drobnych, bieżących napraw (jak np. zakup i wymiana uszkodzonej deski sedesowej, zakup i wymiana żarówki, zakup i wymiana uszczelki, zakup i montaż dozowników, usuwanie zatorów na wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, itp.) powstałych na skutek bieżącej eksploatacji lub zniszczeń, do łącznej kwoty 1.500,00 zł brutto w okresie trwania umowy,
­ świadczenie usług w sposób zaspakajający w pełni potrzeby sanitarne i estetyczne korzystających z toalety, a w szczególności zapewnienie dostatecznej ilości środków czystości niezbędnych do wykonania usługi, papieru toaletowego (około 10 dużych rolek/m-c), ręczników papierowych (około 12 dużych rolek/m-c), mydła w płynie (około 0,7 litra/m-c), środków zapachowych (odświeżacze powietrza – 2 szt./tydzień, kostek zapachowo-dezynfekujących w muszli klozetowej oraz pisuarze – około 2 sztuki/m-c), worków do kosza na odpady, na koszt własny Wykonawcy,
­ środki czystości (papier, mydło, ręczniki papierowe) winny być odpowiednio dostosowane do zamontowanych w toalecie publicznej akcesorii – podajników na papier, mydło i ręczniki (firmy TORK), Zamawiający dopuszcza stosowanie odpowiednich zamienników,
­ bieżące likwidowanie wszelkich napisów na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
­ zapewnienie wykonywania usługi przez osoby spełniające wymogi określone przepisami w tym zakresie,
­ niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu usterek i niesprawności urządzeń i instalacji,
­ Wykonawcę obciążać będą ewentualne mandaty i grzywny za niewłaściwe utrzymanie toalety publicznej nakładane przez organy kontrolujące np. Sanepid,
­ koszty zużycia energii, wody i odprowadzenia ścieków pozostają po stronie Zamawiającego,
­ Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług oraz wglądu w prowadzoną książkę czystości;
8) codzienna obsługa czasowej toalety przenośnej typu TOI TOI zlokalizowanej przy placu zabaw przy ul. Sikorskiego (przy Starostwie Powiatowym) obejmująca: utrzymanie kabiny w czystości sanitarnej m.in. utrzymanie w czystości deski, ścian i podłogi, zamiatanie, sprzątanie zabrudzeń ekskrementami, uzupełnianie papieru toaletowego w kabinie – w okresie VI-IX, (kabinę typu TOI TOI zapewnia Zamawiający);
9) utrzymanie w czystości targowiska miejskiego (róg ul. Gdańskiej i Rynek w Nowym Dworze Gdańskim) – codzienne zbieranie odpadów z terenu targowiska, zamiatanie głównych alejek targowiska jeden raz w miesiącu, odśnieżanie wg potrzeb terenu targowiska w okresie zimowym wraz z posypaniem piaskiem, podstawienie i opróżnianie jeden raz w tygodniu pojemnika na odpady o poj. 120 litrów, codzienne utrzymanie w czystości toalety typu TOI TOI (utrzymanie kabiny w czystości sanitarnej m.in. utrzymanie w czystości deski, ścian i podłogi, zamiatanie, sprzątanie zabrudzeń ekskrementami, uzupełnianie papieru toaletowego w kabinie) – kabinę zapewnia Zamawiający;

10) instalacja oprogramowania do monitorowania pługopiaskarek oraz zamiatarek na dwóch stanowiskach komputerowych oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca umożliwił Zamawiającemu na czas trwania umowy śledzenie tras przejazdu pojazdów w siedzibie Zamawiającego w systemie informatycznym, umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z odwzorowaniem wizyjnym na aktualnych mapach cyfrowych, obejmujących następujące informacje: bieżące określenie pozycji pojazdów, odwzorowanie aktualnie pozycji i przebytej trasy przez pojazd, odtwarzanie i analizy historii pracy sprzętu. Oprogramowanie stanowić będzie własność Wykonawcy i wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, licencją, dostępem do monitorowania pozostają po stronie Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 464400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 464400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 464400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220071194

7.3.3) Ulica: Pszenna

7.3.4) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 82-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 464400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.