eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Dwór Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wejhera 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552472401

1.5.8.) Numer faksu: 552472405

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastonowydwor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e8d6d37-5363-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001614/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie czystości i porządku w gminie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.miastonowydwor.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2022 r.

Zakres zamówienia:

1) bieżące zapewnienie utrzymania czystości i oczyszczanie (letnie – mechaniczne i ręczne sprzątanie i zamiatanie, w tym min. 2 razy w miesiącu oczyszczanie na mokro, usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, zbieranie zmiotek, odchwaszczanie, usuwanie przerastającej roślinności między płytkami, kostką brukową i w nawierzchni oraz w strefie przykrawężnikowej oraz zimowe – odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem lub stosowanie materiałów i mieszanek uszorstniających zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywożenie nadmiaru śniegu na wskazanie Zamawiającego) ulic wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżek rowerowych, mostów, kładek, parkingów i wiat przystankowych - zgodnie z zakresem i zapisami SWZ.

2) bieżące (codzienne) opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta w rejonie sprzątania – 145 szt. oraz bieżące wykonywanie przeglądu wszystkich koszy i ich naprawa, a w przypadku ich przemieszczenia lub zdarzeń losowych ponowne ich ustawienie w miejsca pierwotne (przez naprawę należy rozumieć takie zabiegi naprawcze w tym lakierowanie lub malowanie, których wartość nie przekracza 30% wartości nowego kosza (przy czym za szacunkową wartość kosza przyjmuje się kwotę 300 zł brutto), w zakres napraw nie wchodzą brakujące wkłady do pojemników); mycie i dezynfekcja koszy ulicznych minimum 1 raz w ciągu trwania umowy;

3) dekoracja (montaż i demontaż) miasta flagami przed świętami narodowymi: 1-3 maja, 11 listopada i lokalnymi: Dni Nowego Dworu Gdańskiego (flagi zapewni Zamawiający) oraz dekoracja świąteczna miasta (elementy dekoracyjne zapewni Zamawiający); Wykonawca zobowiązany będzie do weryfikacji jakości i utrzymania w czystości flag (flagi winny być czyste i wyprasowane w momencie ich wieszania) oraz weryfikacji sprawności elementów dekoracyjnych przed ich powieszeniem; wszelkie awarie dekoracji należy zgłaszać Zamawiającemu przed ich montażem; po każdym zdjęciu flag należy Zamawiającego informować o ilości flag będących w dyspozycji Wykonawcy.

4) utrzymywanie całodobowego dyżuru w okresie zimowym, a w jego ramach:
­ prowadzenie kontroli stanu nawierzchni jezdni i chodników, ciągów rowerowych pod względem drożności komunikacyjnej,
­ odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów i mostów, zwalczanie śliskości - odbywać się będzie na bieżąco w miarę potrzeb, bez względu na kategorię zaszeregowania,
­ utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, parkingów i mostów w okresie bezśnieżnym,
­ utrzymywanie kontaktu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu kontrolowania i przyjmowania prognoz meteorologicznych dla gminy Nowy Dwór Gdański,
­ utrzymywanie w całym okresie umownym gotowości pracowników i oferowanego sprzętu,
­ uzgodnienie z Zamawiającym terminu przystąpienia do pozimowego oczyszczania jezdni i chodników;

5) utrzymanie oznakowania pionowego ulic poprzez:
­ zakup i wymianę zniszczonego słupka znaku drogowego z rury stalowej ocynkowanej Ø50 – w ilości 15 szt.,
­ zakup, demontaż starej i montaż nowej tarczy znaku drogowego (średniej wielkości) – w ilości 15 szt.,
­ bieżące kontrolowanie oraz regulacja właściwego ustawienia znaków oraz barier drogowych w obrębie pasa drogowego,
­ bieżące utrzymanie w czystości wszystkich znaków drogowych;

6) bieżące, całoroczne udrażnianie kratek kanalizacji deszczowej w mieście w tym z zalegających liści;

7) bieżąca eksploatacja całodobowej toalety publicznej przy ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim, w tym:
­ utrzymanie toalety publicznej w należytym stanie technicznym, sanitarnym
i estetycznym (mycie i dezynfekcja podłogi, ścian, urządzeń sanitarnych, udrażnianie urządzeń sanitarnych itp.), zewnętrznych ścian toalety publicznej oraz chodnika i terenu wokół toalety,
­ sprzątanie winno odbywać się co najmniej dwa razy dziennie (w godzinach: 7.00-9.00 i 14.00-15.00) 6 razy w tygodniu (w tym 1 raz w sobotę w godzinach popołudniowych tj. 14.00-15.00 bądź w niedzielę w godzinach porannych tj. 8.00-9.00),
­ wykonana usługa musi być odnotowana w prowadzonej przez Wykonawcę książce czystości z podaniem daty i godziny zakresu sprzątania oraz podpisu osoby wykonującej usługę,
­ wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów osprzętu (np. spłuczki, umywalki, baterii umywalkowej, osprzęt elektryczny) koszty zakupu osprzętu zwracane będą Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia (w wyniku zgłoszenia uszkodzenia osprzętu i potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów osprzętu, po akceptacji przedstawionej oferty cenowej Wykonawcy na powyższe, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i wymiany określonego osprzętu w terminie 7 dni, na podstawie odrębnego zlecenia; koszty będą zwracane Wykonawcy w terminie 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu usługi wymiany, określonej w zleceniu),
­ Wykonawca nie odpowiada za skutki ataków wandalizmu, jednakże Zamawiający będzie wymagał wykonania usługi sprzątania po aktach wandalizmu obejmujące m.in. zmywanie napisów na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, usunięcie zniszczonych elementów,
­ wykonywanie drobnych, bieżących napraw (jak np. zakup i wymiana uszkodzonej deski sedesowej, zakup i wymiana żarówki, zakup i wymiana uszczelki, zakup i montaż dozowników, usuwanie zatorów na wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, itp.) powstałych na skutek bieżącej eksploatacji lub zniszczeń, do łącznej kwoty 1.500,00 zł brutto w okresie trwania umowy,
­ świadczenie usług w sposób zaspakajający w pełni potrzeby sanitarne i estetyczne korzystających z toalety, a w szczególności zapewnienie dostatecznej ilości środków czystości niezbędnych do wykonania usługi, papieru toaletowego (około 10 dużych rolek/m-c), ręczników papierowych (około 12 dużych rolek/m-c), mydła w płynie (około 0,7 litra/m-c), środków zapachowych (odświeżacze powietrza – 2 szt./tydzień, kostek zapachowo-dezynfekujących w muszli klozetowej oraz pisuarze – około 2 sztuki/m-c), worków do kosza na odpady, na koszt własny Wykonawcy,
­ środki czystości (papier, mydło, ręczniki papierowe) winny być odpowiednio dostosowane do zamontowanych w toalecie publicznej akcesorii – podajników na papier, mydło i ręczniki (firmy TORK), Zamawiający dopuszcza stosowanie odpowiednich zamienników,
­ bieżące likwidowanie wszelkich napisów na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
­ zapewnienie wykonywania usługi przez osoby spełniające wymogi określone przepisami w tym zakresie,
­ niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu usterek i niesprawności urządzeń i instalacji,
­ Wykonawcę obciążać będą ewentualne mandaty i grzywny za niewłaściwe utrzymanie toalety publicznej nakładane przez organy kontrolujące np. Sanepid,
­ koszty zużycia energii, wody i odprowadzenia ścieków pozostają po stronie Zamawiającego,
­ Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług oraz wglądu w prowadzoną książkę czystości;
8) codzienna obsługa czasowej toalety przenośnej typu TOI TOI zlokalizowanej przy placu zabaw przy ul. Sikorskiego (przy Starostwie Powiatowym) obejmująca: utrzymanie kabiny w czystości sanitarnej m.in. utrzymanie w czystości deski, ścian i podłogi, zamiatanie, sprzątanie zabrudzeń ekskrementami, uzupełnianie papieru toaletowego w kabinie – w okresie VI-IX, (kabinę typu TOI TOI zapewnia Zamawiający);
9) utrzymanie w czystości targowiska miejskiego (róg ul. Gdańskiej i Rynek w Nowym Dworze Gdańskim) – codzienne zbieranie odpadów z terenu targowiska, zamiatanie głównych alejek targowiska jeden raz w miesiącu, odśnieżanie wg potrzeb terenu targowiska w okresie zimowym wraz z posypaniem piaskiem, podstawienie i opróżnianie jeden raz w tygodniu pojemnika na odpady o poj. 120 litrów, codzienne utrzymanie w czystości toalety typu TOI TOI (utrzymanie kabiny w czystości sanitarnej m.in. utrzymanie w czystości deski, ścian i podłogi, zamiatanie, sprzątanie zabrudzeń ekskrementami, uzupełnianie papieru toaletowego w kabinie) – kabinę zapewnia Zamawiający;

10) instalacja oprogramowania do monitorowania pługopiaskarek oraz zamiatarek na dwóch stanowiskach komputerowych oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca umożliwił Zamawiającemu na czas trwania umowy śledzenie tras przejazdu pojazdów w siedzibie Zamawiającego w systemie informatycznym, umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z odwzorowaniem wizyjnym na aktualnych mapach cyfrowych, obejmujących następujące informacje: bieżące określenie pozycji pojazdów, odwzorowanie aktualnie pozycji i przebytej trasy przez pojazd, odtwarzanie i analizy historii pracy sprzętu. Oprogramowanie stanowić będzie własność Wykonawcy i wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, licencją, dostępem do monitorowania pozostają po stronie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium „cena” i kryterium „czas reakcji na zgłoszenia likwidacji skutków zdarzeń losowych”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia likwidacji skutków zdarzeń losowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: zamówienia obejmujące usługi całorocznego oczyszczania ulic i chodników, o łącznej wartości minimum 300.000,00 zł lub wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: zamówienia obejmujące usługi całorocznego oczyszczania ulic i chodników, o wartości minimum 200.000,00 zł,

2) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, bądź będzie dysponował niezbędnym do wykonania usługi sprzętem:
- w okresie zimowym: jednostki transportowe pługopiaskarki w ilości 4 szt. w tym 1 szt. o ciężarze nie przekraczającym 2 ton - przeznaczona do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych oraz 1 szt. o ciężarze nie przekraczającym 1,5 t przeznaczona do odśnieżania terenu bulwaru (nawierzchnia granitowa i mineralno-epoksydowa) i ścieżki rowerowej na odcinku od cmentarza komunalnego do m.Tuja
- w okresie letnim: zamiatarka uliczna i lekka chodnikowa w ilości 4 szt. w tym 1 szt. o ciężarze nie przekraczającym 2 ton przeznaczona do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych oraz 1 szt. o ciężarze nie przekraczającym 1,5 t przeznaczona do oczyszczania terenu bulwaru (nawierzchnia granitowa i mineralno-epoksydowa) i ścieżki rowerowej na odcinku od cmentarza komunalnego do m.Tuja

Pługopiaskarki i zamiatarki winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju.
Pługi wykorzystywane do odśnieżania muszą być zakończone gumowymi lemieszami.
Oczyszczanie winno odbywać się ręcznie i mechanicznie. Sprzęt do realizacji zadania powinien być sprawny i dostosowany ciężarem właściwie do oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych i ulic. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych sprzętu ciężarem przekraczającym 2 tony oraz do oczyszczania terenu bulwaru (nawierzchnia granitowa i mineralno-epoksydowa) i ścieżki rowerowej na odcinku od cmentarza komunalnego do m.Tuja sprzętu ciężarem przekraczającym 1,5 tony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części,
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu – załącznik nr 7 do SWZ,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy,
2) oświadczenie, od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy,
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określa załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.