eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU - 2022Ogłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU - 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9181033171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23-400

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6850809

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bilgoraj.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0728026-7496-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU - 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0728026-7496-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00004481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00221405/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa kompleksowej ochrony i mienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476801/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Adm-230-2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190610,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej ochrony osób i mienia, a także monitorowanie i obsługa istniejących systemów: Systemu Alarmu Pożarowego, SSWiN, Systemu Telewizji Dozorowanej, Systemu Kontroli Dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju realizowana przez pracowników Wykonawcy wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez cały czas trwania umowy.
2. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza, aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie świadczonej ochrony osób i mienia:
1) Bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju i terenie przyległym do budynku (teren wewnętrzny – ogrodzony) realizowana również poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu) świadczona będzie przez:

a) w poniedziałki – dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 18.00
b) od wtorku do piątku - dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 16.00
zaś w razie konieczności wykonywania przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cow-2, nie dających się przewidzieć w chwili obecnej – zgodnie z ustaleniami dyrektora jednostki.
Nie dopuszcza się pełnienia dyżurów przez pracowników ochrony w jednoosobowym składzie na zmianie.
Ponadto do zadań skierowanych pracowników należy otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do budynku, w razie potrzeby bramy głównej i furtki. Otwarcie sądu nastąpi we wszystkie dni robocze o godz. 7.00, a zamknięcie w poniedziałki o godz. 18:00, a od wtorku do piątku o godz. 16.00. Po zamknięciu budynku wewnątrz mogą pozostać jedynie pracownicy firmy sprzątającej oraz upoważnieni pracownicy sądu.
Po zakończeniu usługi sprzątania (około godz. 20.00) pracownicy firmy sprzątającej zawiadomią pracownika ochrony na wskazany nr telefonu. Pracownik ten po opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby włączy system alarmowy i po sprawdzeniu zamknie budynek. W przypadku prawidłowego zadziałania systemu oraz otrzymania telefonicznego potwierdzenia z Centrum dowodzenia firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe o dotarciu sygnału, pracownik ochrony może opuścić ochraniany obiekt. W przypadku stwierdzenia usterki w zadziałaniu systemu alarmowego lub nieotrzymania potwierdzenia o dotarciu monitorowanego sygnału alarmowego od firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe, pracownik ochrony sprawuje nadal dozór fizyczny poprzez pozostanie w obiekcie oraz podejmuje czynności zmierzające do usunięcia usterki;
- zawiadamia telefonicznie wyznaczonych pracowników Sądu o wynikłych problemach oraz podjętych działaniach.
2) Realizacja zamówienia poprzez skierowanie pracowników posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe wyposażonych w ubranie służbowe z logo firmy i imienny identyfikator.
3) Pracownicy ochrony zobowiązani są do przebywania w budynku na wyznaczonych stanowiskach, między innymi przy bramce do wykrywaczy metali oraz urządzeniu do prześwietlania bagażu oraz umożliwiania wjazdu lub wyjazdu uprawnionym pojazdom.
Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku za pomocą zdalnego monitorowania sygnału z systemów alarmowych.
4) Powiadomienie Zamawiającego o zmianach kadrowych dot. osób ochraniających obiekt. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach losowych - powiadomi telefonicznie wyznaczonego pracownika Zamawiającego (niezwłocznie potwierdzając to zdarzenie pisemnie) o zmianie w grafiku.
5) Przeszkolenie pracowników ochrony z zakresu polityki bezpieczeństwa Sądu Rejonowego w Biłgoraju oraz zobowiązania pracowników ochrony do jej przestrzegania.
6) Zapoznanie pracowników ochrony z planami ewakuacyjnymi, przepisami BHP i PPOŻ. Wykonawca skieruje do realizacji usługi pracowników ochrony przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7) Zapewnienie znajomości przez pracowników ochrony topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg ewakuacyjnych itp.
8) Zaznajomienie pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów wodnych, wyłączników systemów monitorujących antywłamaniowych i przeciwpożarowych w tym obsługiwanie centrali przeciwpożarowej. W przypadku wystąpienia alarmów niezwłoczne telefoniczne informowanie wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w przypadku uruchomienia alarmu pożarowego niezwłoczne podjęcie procedury przeciwpożarowej i ewentualnie w przypadku fałszywego alarmu odwołanie przyjazdu jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
9) Postępowanie z należytą starannością podczas wykonywania ochrony w ramach uprawnień posiadanych przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez cały czas trwania umowy, które na podstawie przepisów prawa w szczególności pozwalają na odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub osoby i mienie pozostające pod ochroną, przeciwdziałania kradzieżom, napadom i innym zakłóceniom porządku i spokoju oraz natychmiastowego podjęcia działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zakłócenia porządku i spokoju, kradzieży i włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, w tym pomieszczeń informatycznych, awarii instalacji wodnych, instalacji ogrzewania budynku, instalacji klimatyzacji, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.
10) Dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego obiektu Sądu w godzinach pracy Sądu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne, przeciwpożarowe – co najmniej 5 razy dziennie.
11) Składanie bieżących meldunków do Zamawiającego o niedociągnięciach i brakach w zabezpieczaniu mienia przez Zamawiającego, a także o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego.
12) Składanie Zamawiającemu raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru oraz o przypadkach wystąpienia kradzieży czy zniszczenia mienia.
13) W przypadku wystąpienia posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania i konieczności otwarcia sądu po godzinach pracy, w sobotę, niedzielę lub święta Wykonawca jest zobowiązany po wezwaniu przez dyżurującego pracownika Sądu na wskazany numer telefonu otworzyć sąd w czasie nie dłuższym niż 20 minut od chwili zawiadomienia oraz włączyć system alarmowy i zamknąć obiekt po zakończeniu posiedzenia. Zamawiający przewiduje maksymalną ilość tego typu zdarzeń na 12 (dwanaście) w ciągu roku.
14) Niedopuszczanie do przebywania na terenie ochranianego obiektu osób nieuprawnionych po godzinach urzędowania Sądu.
15) Prowadzenie książki - ewidencji wydawanych kluczy od pomieszczeń Sądu osobom uprawnionym.
16) Sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu, po godzinach urzędowania i czynnościach wykonywanych w tych pomieszczeniach przez pracowników firmy świadczącej usługi sprzątania, celem sprawdzenia zamknięcia otwartych okien.
17) Prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie na bieżąco wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony osób i mienia Zamawiającego, a także godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony.
18) Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionego obiektu sprzętu i materiałów będących własnością Sądu Rejonowego w Biłgoraju.
19) Uniemożliwienie wejścia do obiektu lub na teren Sądu osoby będącej pod wpływem alkoholu lub w stanie wskazującym na zażycie substancji psychoaktywnych.
20) Pomoc osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim w obsłudze i skorzystaniu z dźwigu osobowego.
21) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w poruszaniu się po budynku sądu, szczególnie osobom niewidomym, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
22) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w razie ewakuacji budynku.
23) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej (co najmniej 2 osoby w jednej załodze) w czasie nie dłuższym niż 10 minut, w razie potrzeby, na telefoniczne wezwanie przez pracownika ochrony w godzinach urzędowania sądu. (Przy podejmowaniu interwencji przez mobilne zespoły należy uwzględniać, aby były to grupy interwencyjne o których mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji tj. z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 992)).
24) Wykonawca skieruje do wykonywania pracy osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.
5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zdalnego monitorowania zagrożeń w obiekcie Sądu Rejonowego w Biłgoraju:
- włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego;
- napadu - całodobowo;
- pożaru – całodobowo na warunkach wskazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lub przez firmę monitorującą wskazaną przez Komendanta;
- z interwencją grupy interwencyjnej (grupa 2 - osobowa z pracownikami licencjonowanymi) w czasie nie dłuższym niż 10 minut od chwili wystąpienia alarmu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190610,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190610,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190610,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 950175474

7.3.3) Ulica: Sikorskiego 6A

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190610,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.