eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP-710/2022; Dostawa aparatu ultrasonograficznegoOgłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP-710/2022; Dostawa aparatu ultrasonograficznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marymoncka 99/103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-813

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 56 93 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DZP@cmkp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/374497

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP-710/2022; Dostawa aparatu ultrasonograficznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41b76feb-6679-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00004132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073596/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Aparat ultrasonograficzny na potrzeby Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448663/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-710/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego (zwanego dalej „aparatem”) na potrzeby działalności naukowo-dydaktycznej Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP w Warszawie. Aparat wyposażony będzie w 3 głowice ultrasonograficzne - convex, sektorową i liniową wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym wykonywanie szerokiego zakresu badań USG: jamy brzusznej, płuc, ECHO, naczyń centralnych i obwodowych, przetok dializacyjnych. Urządzenie pozwoli na realizację prac naukowych dotyczących oceny stanu nawodnienia, perfuzji nerek, powikłań kardiologicznych u chorych nefrologicznych. Aparat będzie wykorzystywany również do celów dydaktycznych, tj. szkoleń w ramach specjalizacji z nefrologii m.in. z zakresu nefrologii interwencyjnej (implantacja cewników do dializ, wykonywanie diagnostycznych biopsji nerek) oraz kursów specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP.
5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
5.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.
5.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 388800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 396900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 396900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EMS – EUROMED MEDICAL SOLUTION Sp. z o.o. ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811757396

7.3.3) Ulica: Szczęsna 2

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-587

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 396900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.