eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przytoczna › Budowa klubu dziecięcego w m. PrzytocznaOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYTOCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 21096682300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokitniańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Przytoczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-340

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957494311

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@przytoczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytoczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.przytoczna.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2a05596-6a60-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024225/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452558/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3000000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Lokalizacja obiektu – ul. św. Jana Bosco w Przytocznej, dz. nr 475/3 obr. Przytoczna. Na terenie działki znajduje się obecnie budynek biurowy oraz pozostałości boiska po byłej szkole podstawowej, na którym planuje się budowę klubu dziecięcego.
Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie budynku klubu dziecięcego wraz z elementami towarzyszącymi, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
- powierzchnia zabudowy budynku klubu dziecięcego: 316 m2
- kubatura obiektu – 2203 m3
- wysokość budynku do kalenicy 7,80 m
- wysokość budynku do okapu 4,0 m
- liczba kondygnacji - 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzi:
a) projekt budowlany „Klubu dziecięcego w Przytocznej” (projekt architektoniczno-budowlany wraz z PZT oraz projekt techniczny), projekt wykonawczy „Klubu dziecięcego w Przytocznej” wraz z wizualizacją obiektu, projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 9a do SWZ,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9b do SWZ,
c) Specyfikacja techniczna elementów wyposażenia stanowiąca załącznik nr 9c do SWZ,
d) Przedmiar robót - jako dokument pomocniczy, załącznik nr 10 do SWZ,
e) Promesa wstępna Nr Edycja2/2021/6146/PolskiLad, załącznik nr 11 do SWZ
f) Szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, załącznik nr 12 do SWZ.

Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia i wybrane rozwiązania techniczno-materiałowe:
1) Prace ziemne i rozbiórkowe
2) Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe, płyta fundamentowa w strefie wejściowej
3) Słupy, belki, wieńce – żelbetowe
4) Więźba dachowa - wiązary prefabrykowane
5) Ściany budynku – z bloczków silikatowych
6) Izolacje pionowe i poziome,
7) Izolacje termiczne
8) Pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna i wykończenia zadaszeń
9) Obróbki blacharskie i orynnowanie
10) Stolarka okienna i drzwiowa
11) Elewacja
12) Posadzki - betonowe
13) Wykończenie ścian, posadzek, sufitów – zgodnie z projektem wykonawczym
14) Instalacje sanitarne wewnętrzne: inst. hydrantowa, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, inst. kanalizacji sanitarnej, inst. c.o., inst. gazowa, inst. wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kurtyny powietrza
15) Instalacje elektryczne i teletechniczne: inst. fotowoltaiczna, inst. oświetlenia, w tym oś. awaryjnego, instalacja gniazd, instalacje odgromowe, inst. niskoprądowe
16) Instalacje sanitarne zewnętrzne: kan. deszczowa, przyłącze wody i kan. sanitarnej
17) Instalacje elektryczne zewnętrzne oraz kanalizacja kablowa
18) Elementy zewnętrzne: schody zewnętrzne, pochylnie, tarasy, ciągi piesze
19) Wykonanie zagospodarowania terenu: ogrodzenia, montaż elementów małej architektury w tym: placu zabaw, ławek, donic, systemu zacieniania, założenie zieleni (trawniki) i nasadzenia w donicach
20) Dostawa i montaż wyposażenia obiektu: w tym wyposażenie gastronomiczne kuchni i zmywalni oraz pozostałe wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 9c - Specyfikacją techniczną elementów wyposażenia

Do zadań Wykonawcy należy również:
- przedłożenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej budynku w 3 egz. w wersji papierowej wraz z 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg,
- przedłożenie kompletu instrukcji obsługi obiektu oraz urządzeń oraz szkolenie personelu,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym również dokumentacji geodezyjnej,
- przeprowadzenie niezbędnych badań w tym również badania wody, badanie ciśnienia w instalacji hydrantowej, instalacji elektrycznej itp.,
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu wraz z umieszczeniem planu ewakuacji w obiekcie oraz z wyposażeniem w sprzęt i oznakowanie p.poż. (spójne z instrukcją),
- powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu o zakończeniu robót,
- zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu zakończenia budowy i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie obiektu,
- uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego robót.

2) Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz przepisów p.poż..
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową.
3) Teren prac należy prawidłowo oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
4) Załączone do SWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektów – budowlanego, wykonawczego i przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy.
5) Jeżeli w SWZ oraz jej załącznikach podana jest nazwa własna (w tym w dokumentacji projektowej), to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
6) W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie.
7) Dobór wyposażenia, materiałów i kolorystyki elementów obiektu i wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową, do uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym.
8) Uwaga! Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót budowlanych będzie dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, która obejmuje:
− oświadczenie kierownika robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z Prawem budowlanym o zgodności wykonania obiektu z projektem oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
− oświadczenia projektantów o wystąpieniu zmian nieistotnych do projektów,
− protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych,
− protokoły prób, badań i sprawdzeń,
− protokoły odbiorów technicznych: częściowych i końcowych,
− stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
− książkę przeglądów obiektu i urządzeń zamontowanych w ramach zadania
− tabelaryczne zestawienie wartości wykonanych robót (kosztorys powykonawczy) z podziałem na działy ujęte w tabeli elementów ryczałtowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót objętych umową na okres minimum 60 miesięcy.
Uwaga: Wydłużony okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) SWZ.
5. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym robót. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie wyżej określonych terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

39100000-3 - Meble

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

37520000-9 - Zabawki

39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 3 p.z.p., unieważnia postępowanie, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.000.000,00 zł brutto. We wskazanym terminie składania ofert, tj. do dnia 07.12.2022 r. do godziny 9:00, wpłynęło sześć ofert, z których oferta firmy „TOMBUD” Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a 66-300 Międzyrzecz została odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4457545,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4803150,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.