eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przytoczna › Budowa klubu dziecięcego w m. PrzytocznaOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYTOCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 21096682300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokitniańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Przytoczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-340

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957494311

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@przytoczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytoczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2a05596-6a60-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024225/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.przytoczna.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się będzie za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gmina Przytoczna, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem: https://e-zp.przytoczna.pl/ .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na Systemie e-ZP.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
3. Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
4. Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.
5. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
6. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gmina Przytoczna.
7. W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
10. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem uprawnione są następujące osoby: Joanna Czubkowska, tel. 881-935-499.
11. Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SWZ. Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego jako wnioski, o których mowa w art. 284 ust.1 ustawy Pzp, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 284 ustawy Pzp.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić SWZ. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy art.286 i 287 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przytoczna z siedzibą ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna.;
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Lokalizacja obiektu – ul. św. Jana Bosco w Przytocznej, dz. nr 475/3 obr. Przytoczna. Na terenie działki znajduje się obecnie budynek biurowy oraz pozostałości boiska po byłej szkole podstawowej, na którym planuje się budowę klubu dziecięcego.
Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie budynku klubu dziecięcego wraz z elementami towarzyszącymi, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
- powierzchnia zabudowy budynku klubu dziecięcego: 316 m2
- kubatura obiektu – 2203 m3
- wysokość budynku do kalenicy 7,80 m
- wysokość budynku do okapu 4,0 m
- liczba kondygnacji - 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzi:
a) projekt budowlany „Klubu dziecięcego w Przytocznej” (projekt architektoniczno-budowlany wraz z PZT oraz projekt techniczny), projekt wykonawczy „Klubu dziecięcego w Przytocznej” wraz z wizualizacją obiektu, projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 9a do SWZ,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9b do SWZ,
c) Specyfikacja techniczna elementów wyposażenia stanowiąca załącznik nr 9c do SWZ,
d) Przedmiar robót - jako dokument pomocniczy, załącznik nr 10 do SWZ,
e) Promesa wstępna Nr Edycja2/2021/6146/PolskiLad, załącznik nr 11 do SWZ
f) Szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, załącznik nr 12 do SWZ.

Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia i wybrane rozwiązania techniczno-materiałowe:
1) Prace ziemne i rozbiórkowe
2) Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe, płyta fundamentowa w strefie wejściowej
3) Słupy, belki, wieńce – żelbetowe
4) Więźba dachowa - wiązary prefabrykowane
5) Ściany budynku – z bloczków silikatowych
6) Izolacje pionowe i poziome,
7) Izolacje termiczne
8) Pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna i wykończenia zadaszeń
9) Obróbki blacharskie i orynnowanie
10) Stolarka okienna i drzwiowa
11) Elewacja
12) Posadzki - betonowe
13) Wykończenie ścian, posadzek, sufitów – zgodnie z projektem wykonawczym
14) Instalacje sanitarne wewnętrzne: inst. hydrantowa, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, inst. kanalizacji sanitarnej, inst. c.o., inst. gazowa, inst. wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kurtyny powietrza
15) Instalacje elektryczne i teletechniczne: inst. fotowoltaiczna, inst. oświetlenia, w tym oś. awaryjnego, instalacja gniazd, instalacje odgromowe, inst. niskoprądowe
16) Instalacje sanitarne zewnętrzne: kan. deszczowa, przyłącze wody i kan. sanitarnej
17) Instalacje elektryczne zewnętrzne oraz kanalizacja kablowa
18) Elementy zewnętrzne: schody zewnętrzne, pochylnie, tarasy, ciągi piesze
19) Wykonanie zagospodarowania terenu: ogrodzenia, montaż elementów małej architektury w tym: placu zabaw, ławek, donic, systemu zacieniania, założenie zieleni (trawniki) i nasadzenia w donicach
20) Dostawa i montaż wyposażenia obiektu: w tym wyposażenie gastronomiczne kuchni i zmywalni oraz pozostałe wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 9c - Specyfikacją techniczną elementów wyposażenia

Do zadań Wykonawcy należy również:
- przedłożenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej budynku w 3 egz. w wersji papierowej wraz z 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg,
- przedłożenie kompletu instrukcji obsługi obiektu oraz urządzeń oraz szkolenie personelu,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym również dokumentacji geodezyjnej,
- przeprowadzenie niezbędnych badań w tym również badania wody, badanie ciśnienia w instalacji hydrantowej, instalacji elektrycznej itp.,
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu wraz z umieszczeniem planu ewakuacji w obiekcie oraz z wyposażeniem w sprzęt i oznakowanie p.poż. (spójne z instrukcją),
- powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu o zakończeniu robót,
- zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu zakończenia budowy i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie obiektu,
- uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego robót.

2) Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz przepisów p.poż..
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową.
3) Teren prac należy prawidłowo oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
4) Załączone do SWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektów – budowlanego, wykonawczego i przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy.
5) Jeżeli w SWZ oraz jej załącznikach podana jest nazwa własna (w tym w dokumentacji projektowej), to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
6) W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie.
7) Dobór wyposażenia, materiałów i kolorystyki elementów obiektu i wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową, do uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym.
8) Uwaga! Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót budowlanych będzie dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, która obejmuje:
− oświadczenie kierownika robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z Prawem budowlanym o zgodności wykonania obiektu z projektem oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
− oświadczenia projektantów o wystąpieniu zmian nieistotnych do projektów,
− protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych,
− protokoły prób, badań i sprawdzeń,
− protokoły odbiorów technicznych: częściowych i końcowych,
− stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
− książkę przeglądów obiektu i urządzeń zamontowanych w ramach zadania
− tabelaryczne zestawienie wartości wykonanych robót (kosztorys powykonawczy) z podziałem na działy ujęte w tabeli elementów ryczałtowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót objętych umową na okres minimum 60 miesięcy.
Uwaga: Wydłużony okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) SWZ.
5. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym robót. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie wyżej określonych terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

39100000-3 - Meble

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

37520000-9 - Zabawki

39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu, która uzyskała
największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zam. nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zam. nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:o warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto,
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
a)w zakresie doświadczenia: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości umowy co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto,
b)w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia iI) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki Kierownika Robót Budowlanych: posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, -posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
II) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki Kierownika Robót w branży sanitarnej: -posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - posiadająca minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
III) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki Kierownika Robót branży elektrycznej: - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,-posiadająca minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót budowlanych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA! Zam. dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska (pełnienia dwóch funkcji), pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla dwóch specjalności (stanowisk).
3. Zam., w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
4. Zam. może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w punkcie 2 ppkt 4 lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zam. wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych;
6. W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w punkcie 2 ppkt 4 lit. a były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zam. wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
7. Jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, Zam. uzna robotę budowlaną, o której mowa w punkcie 2 ppkt 4 lit. a za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w punkcie 2 ppkt 4 lit. a.
8. Zam. uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec których organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zwane dalej „Prawem budowlanym” lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których wydano inny równoważny dokument/dokumenty, zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane).
9. Zam. na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się
posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby
uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
10. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia,
11. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
12. Ilekroć w treści SWZ jest mowa o: - budowie, przebudowie lub remoncie - należy przez to rozumieć budowę, przebudowę albo remont w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; - „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” - należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
13. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zam. przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zam. uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zam. przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zam. dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 Pzp,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w rozdziale VII ust. 2 pkt 3 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzony wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu;
2) szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów dla inwestycji pod nazwą „Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna” sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. W przypadku złożenia szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów na innym formularzu niż załącznik nr 12 do SWZ, powinno ono zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów prac projektowych i robót budowlanych nie podlega uzupełnieniu.
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (wypełnia podmiot trzeci- załączyć w przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy
Pzp także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ (wypełnia podmiot trzeci załączyć w przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, wg załącznika nr 13 do SWZ.
2. Pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia zostały ujęte w Rozdziale IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 13 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez System e-ZP: https://e-zp.przytoczna.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.