eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gilwa Mała › Ochrona mieniaOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170723318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gilwa Mała

1.5.2.) Miejscowość: Gilwa Mała

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuok.kwidzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ecc9606-6cbe-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049656/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona mienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460109/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PG/7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wymagania ogólne dot. realizacji usługi
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia należącego do ZUO Sp. z o. o. mieszczącego się w Gilwie Małej 8, zwana dalej „Usługą”, a polegająca w szczególności na:
1) fizycznej i stałej ochronie mienia, w szczególności obiektów należących do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gilwie Małej 8
2) stałej obsłudze systemu monitorującego obiekty należące do Zamawiającego.
Przez stałą obsługę systemu monitorującego obiekty rozumie się monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji włamania, napadu i ppoż. do stacji/centrali monitorowania alarmów, którą dysponuje Wykonawca oraz monitorowanie sygnału telewizji z kamer w czasie rzeczywistym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 322946,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 409572,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 322946,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Patrol DOGMAT SC Martyna Pinszke Robert Krawczyk, 2. Biuro Ochrony Dogmat Sp.z o.o. 3) D&S Dogmat Sp. z o.o. 4) Grupa Ochrony Dogmat Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010302597

7.3.3) Ulica: Lindleya 16,

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-013

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 322946,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.