eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Budowa 4 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków PS nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz PS i SP w HanulinieOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa 4 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków PS nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz PS i SP w Hanulinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa 4 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków PS nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz PS i SP w Hanulinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0303e913-6f09-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462829/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 584512,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Hanulinie
Budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z 67 szt. paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji przy takiej ilości paneli będzie wynosić około 30,15 kWp. Projektowaną instalację fotowoltaiczną należy podłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku poprzez rozdzielnię główną szkoły RG zlokalizowaną wiatrołapie na parterze. Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elementów:
1. 67 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy nominalnej min. 450 Wp.
2. Optymizerów typu OPJ300-LV podłączonych do paneli lub równoważnych
3. 1 szt. falownika trójfazowego beztransformatorowego o mocy 30 kW, dla paneli fotowoltaicznych przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik będzie przekazywał wyprodukowaną energię. Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu płaskim pokrytym papą pod katem 25 st..
4. Skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe).
5. Zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe)
6. Okablowania i systemu połączeń,
7. Uziemienie i Instalacja ekwipotencjalna

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Samorządowego
w Hanulinie

Budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z 59 szt. paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji przy takiej ilości paneli będzie wynosić około 28,03 kWp. Projektowaną instalację fotowoltaiczną należy podłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku poprzez rozdzielnię żłobka RG zlokalizowaną w łączniku do budynku szkoły. Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elementów:
1. 59 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy nominalnej min. 475 Wp.
2. Optymizerów typu OPJ300-LV podłączonych do paneli lub równoważnych
3. 1 szt. falownika trójfazowego beztransformatorowego o mocy 25 kW, dla paneli fotowoltaicznych przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik będzie przekazywał wyprodukowaną energię.
4. Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu spadzistym z blachą na rąbek zgodnie z kątem dachu.
5. Skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe).
6. Zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe).
7. Okablowania i systemu połączeń,
8. Uziemienie i Instalacja ekwipotencjalna

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 2
w Kępnie
Budowę instalacji fotowoltaicznej składającej się z 74 szt. paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji przy takiej ilości paneli będzie wynosić około 33,30 kWp. Projektowaną instalację fotowoltaiczną należy podłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku poprzez rozdzielnię główna żłobka zlokalizowaną na parterze budynku.
Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elementów:
1. 74 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy nominalnej min. 450 Wp w technologii bezramkowej.
2. Optymizerów typu OPJ300-LV podłączonych do paneli lub równoważnych
3. 1 szt. falownika trójfazowego beztransformatorowego o mocy 30 kW, dla paneli fotowoltaicznych przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik będzie przekazywał wyprodukowaną energię.
4. Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu płaskim pod kątem około 15 st. zgodnie z rysunkiem w kierunku południowym.
5. Skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe).
6. Zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe).
7. Okablowania i systemu połączeń,
8. Uziemienie i Instalacja ekwipotencjalna

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5
w Kępnie

Budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z 63 szt. paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji przy takiej ilości paneli będzie wynosić około 28,35 kWp. Projektowaną instalację fotowoltaiczną należy podłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku poprzez rozdzielnię wezła TRP_-1W zlokalizowaną w piwnicy budynku. Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elementów:
1. 63 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy nominalnej min. 450 Wp.
2. Optymizerów typu OPJ300-LV podłączonych do paneli lub równoważnych
3. 1 szt. falownika trójfazowego beztransformatorowego o mocy 25 kW, dla paneli fotowoltaicznych przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik będzie przekazywał wyprodukowaną energię.
4. Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu płaskim pod kątem około 25 st. zgodnie z rysunkiem w kierunku południowym.
5. Skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe).
6. Zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe).
7. Okablowania i systemu połączeń,
8. Uziemienie i Instalacja ekwipotencjalna
Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach (szkoły i przedszkoli) w związku z czym - Wykonawca zapewni przy wykonywaniu robót bezkolizyjną ciągłość pracy obiektu/budynku, zabezpieczy wszystkie wejścia i dojścia zgodnie z obowiązującymi przepisami (zadaszenia, osłony, siatki) informację o środkach zabezpieczających umieści w planie BIOZ, który przed przystąpieniem do robót sporządzi i przedstawi Zamawiającemu. Wszelkie roboty kolidujące z normalną praca obiektu/budynku należy uzgadniać z Zamawiającym szczególności wykonywanie prac głośnych oraz związanych z dużym zapyleniem należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla użytkowników i w porach uzgodnionych z Zamawiającym).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
a. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
b. organizacja oraz zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich,
c. prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej,
d. pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
e. pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych,
f. pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej w razie potrzeby
g. pokrycie kosztów wykonania dokumentacji powykonawczej,
h. pokrycie kosztów prób, badań i ekspertyz (o ile okażą się konieczne) oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 797040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1000156,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 797040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Instalacij Elektrotechnicznych Adrian Świtała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302844046

7.3.3) Ulica: Chynowa 167

7.3.4) Miejscowość: Przygodzice

7.3.5) Kod pocztowy: 63-421

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 797040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.