eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkimOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250938764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Świat 4

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://akademia.kalisz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a38e24e2-7601-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006855/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 Dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowanego przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; numer wniosku o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A032/20

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480915

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.DZP.23110.Tp1-76.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

4.5.3.) Główny kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione z przyczyn określonych w art.255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej „ustawą” – wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.