eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont dachu budynku przy ul. Chorzowskiej 14-16 wraz z montażem instalacji odgromowej oraz częściowa wymiana stropu ostatniej kondygnacji części budynku przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-06-16

Gliwice: Remont dachu budynku przy ul. Chorzowskiej 14-16 wraz z montażem instalacji odgromowej oraz częściowa wymiana stropu ostatniej kondygnacji części budynku przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach.
Numer ogłoszenia: 193546 - 2009; data zamieszczenia: 16.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134002 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku przy ul. Chorzowskiej 14-16 wraz z montażem instalacji odgromowej oraz częściowa wymiana stropu ostatniej kondygnacji części budynku przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: przedmiarami robót, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ( załączniki do SIWZ). Zakres robót: - remont dachu z wyłączeniem mansardy frontowej, - montaż instalacji odgromowej, - częściowa wymiana stropu ostatniej kondygnacji w klatce nr 14, - wymiana części balustrady schodowej w klatce nr 16..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.21.11.00 - Roboty budowlane w zakresie domów 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.31.23.10 - Ochrona odgromowa 45.22.32.00 - Roboty konstrukcyjne .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 116892.26 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 116892.26
  • Oferta z najniższą ceną: 116389.75 oferta z najwyższą ceną: 142279.32
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.