eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Etap V - Prace wykończeniowe ZOZ/DZP/PN/19/16

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-08-03

Oława: Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Etap V - Prace wykończeniowe ZOZ/DZP/PN/19/16
Numer ogłoszenia: 172747 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66799 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71 3011300 wew. 440, faks 71 3011312.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Etap V - Prace wykończeniowe ZOZ/DZP/PN/19/16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Realizacja inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap V - prace wykończeniowe 2. Realizacja inwestycji obejmuje swoim zakresem 1 zadanie: Zadanie 1 - Prace wykończeniowe Do zadań wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, założeniami projektowymi, sztuką budowlaną, zawartą umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Wykonawca wykona roboty objęte przedmiotem zamówienia z materiałów własnych. 3. Zakres rzeczowy zamówienia podano w - projekcie budowlanym i wykonawczym do wglądu w sekretariacie ZOZ Oława, ul. Baczyńskiego 1 - Załączniku nr 2, 2-1do SIWZ (uszczegółowienie zakresu prac w poszczególnych branżach) - szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ) - SIWZ - przedmiarze robót (zał. Nr 10 do SIWZ) ( który jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty ) 4. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie międzybranżowej koordynacji prac. 5. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ, projekcie o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, nazwę producenta czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, nazwa producenta czy pochodzenie są podane przykładowo i jedynie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, które muszą być spełnione przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1 - Prace wykończeniowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nomyt Marta Łakota, ul. Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173485,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 259810,00

  • Oferta z najniższą ceną: 259810,00 / Oferta z najwyższą ceną: 259810,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.