eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchy Las › Dostawa i montaż saun dla Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie wraz z robotami towarzyszącymi, gmina Suchy Las - II etap

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-08-22

Suchy Las: Dostawa i montaż saun dla Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie wraz z robotami towarzyszącymi, gmina Suchy Las - II etap
Numer ogłoszenia: 166719 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152785 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, tel. 61 8926 250, faks 61 8125212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż saun dla Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie wraz z robotami towarzyszącymi, gmina Suchy Las - II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch saun dla Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi - II etap. Wykonawca zobowiązany jest: a) przedstawić wizualizację pomieszczeń z uwzględnieniem kolorystyki istniejących już w obiekcie pomieszczeń; b) wykonać niezbędne prace adaptacyjne (budowlane) w zakresie przygotowania pomieszczeń dla dostawy, montażu i uruchomienia dwóch saun w Parku Wodnym OCTOPUS; b) dostarczyć, zamontować sauny oraz natrysk; c) wykonać wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym: dokonać rozruchu urządzeń zainstalowanych w ramach wykonanej dostawy; opracować dokumentację powykonawczą, dokumentację techniczno - ruchową, instrukcje stanowiskowe i BHP (jeśli takie są wymagane przez przepisy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JAKOT, ul. Gwiaździsta 25, 60-149 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151498,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 113087,95

  • Oferta z najniższą ceną: 113087,95 / Oferta z najwyższą ceną: 147265,14

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.