eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › DOSTAWA MEBLI, SZAF BHP, REGAŁÓW ORAZ KRZESEŁ I FOTELI

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-07-27

Górno: DOSTAWA MEBLI, SZAF BHP, REGAŁÓW ORAZ KRZESEŁ I FOTELI
Numer ogłoszenia: 165661 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie , ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, tel. 17 772 88 95, faks 17 772 89 68.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorno.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MEBLI, SZAF BHP, REGAŁÓW ORAZ KRZESEŁ I FOTELI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nie noszących śladów użytkowania, wolnych od wad mebli biurowych, mebli kuchennych, szaf BHP, regałów magazynowych oraz krzeseł i foteli obrotowych w rodzajach i asortymencie szczegółowo opisanym w Załącznikach nr od 3A do 3E do SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego. 2. Zamówienie obejmuje: dostarczenie, transport, złożenie lub montaż, usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, ustawienie na miejsce docelowe, wypoziomowanie, wstępną konserwację oraz przystosowanie do ich użytkowania (tj. mycie, czyszczenie). 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone meble przez okres 36 miesięcy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. To zamówienie podzielone jest na 5 części. Informacje o częściach zamówienia: Część 1 - Meble biurowe Część 2 - Meble kuchenne Część 3 - Szafy BHP Część 4 - Regały magazynowe Część 5 - Krzesła i fotele Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub więcej części zamówienia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 1) atesty, dokumenty potwierdzające że materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z tworzyw sztucznych, obrzeża PCV, płyty meblowe, wsporniki, tkaniny tapicerskie, okuci, inne,) posiadają znak CE albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta oraz mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi; 2) atest higieniczny potwierdzający, że płyty wiórowe pokryte melaminą, zastosowane do produkcji mebli, stanowiących przedmiot zamówienia posiadają klasę higieniczności E1; 3) atest +higieniczny dla obrzeży meblowych zastosowanych do produkcji mebli, stanowiących przedmiot zamówienia; 4) atesty dla stali nierdzewnej zastosowanej do produkcji mebli, stanowiących przedmiot zamówienia; 5) Część 5 - zaświadczenie (atest, certyfikat, sprawozdanie) niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające: a) że krzesło z oparciem odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa według normy PN-EN 13761, PN-EN 1022, PN-EN 1728, PN-EN 15373 poziom 2 (obciążenie maksymalne siedziska do 160kg) - wymagania bezpieczeństwa lub normy równoważnej, b) że tapicerka krzesła z oparciem została wykonana z materiału o odporności na ścieralność min. 30 000 cykli wg skali Martindalea., c) że fotel obrotowy na kółkach odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa według normy PN-EN 1335, PN-EN 1022, (obciążenie maksymalne siedziska do 150kg) - wymagania bezpieczeństwa lub normy równoważnej, d) że tapicerka fotela obrotowego na kółkach została wykonana z materiału o odporności na ścieralność min. 150 000 cykli wg skali Martindalea. Niezależnym podmiotem uprawnionym do kontroli jakości, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jest: 1) notyfikowana jednostka certyfikująca w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r., poz. 1645); 2) jednostka certyfikująca, kontrolująca laboratorium lub inny podmiot przeprowadzający oceny zgodności lub weryfikacje, która uzyskała akredytację krajowej jednostki akredytującej (w przypadku Polski jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji; w przypadku innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - odpowiednik Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju). Zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 5 ppkt 3 Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych. 2. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy występują wspólnie. 3. W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2016 r. przepisów tzw. dyrektywy klasycznej, tj. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw, Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów podmiotowych opisanych w pkt 6) SIWZ i zastąpienia ich wypełnionym Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej UE z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który zostanie złożony wraz z ofertą. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w przypadku wykorzystania tego formularza i złożenia go wraz z ofertą, należy wypełnić odpowiednio w zakresie i formie związanym z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami dotyczącymi stosownych warunków podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie pisemnej. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż: a) akceptuje oświadczenie własne Wykonawcy składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy PZN; b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobrać te dokumenty; c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; d) w odniesieniu do Wykonawcy instytucji tzw. self - cleaning, dopuszcza - w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu); w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy PZP. e) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może zawierać także informacje dotyczące podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawcy powołują się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. f) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. g) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy wyłonionemu na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekłada on Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej. Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronach Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą w przypadku skorzystania przez Wykonawców z możliwości złożenia tego dokumentu wraz z ofertą zaleca się zapoznać pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - Termin czas dostawy - 4

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostawy objętej przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.gorno.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5 - Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble biurowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli biurowych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 96
  • 2. Termin czas dostawy - 4

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Meble kuchenne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli kuchennych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 96
  • 2. Termin czas dostawy - 4

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szafy BHP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa szaf BHP. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 96
  • 2. Termin czas dostawy - 4

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Regały magazynowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa regałów magazynowych. Wartość mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 96
  • 2. Termin czas dostawy - 4

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Krzesła i fotele.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa krzeseł i foteli. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 96
  • 2. Termin czas dostawy - 4

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.