eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego, oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-06-01

Zielona Góra: Wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego, oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 152772 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego , ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4565403, 4565404, 4565277, faks 068 4565404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego, oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego, oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze. 2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne w ramach niniejszego postępowania zobowiązany jest do: 1)Pozyskania matrycy do celów projektowych, wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na przebudowę. 2)Opracowania projektu budowlanego budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133) w ilości 7 egzemplarzy oraz projektu wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz.2072) w ilości 6 egzemplarzy obejmującego wszystkie branże niezbędne do realizacji adaptacji z wersją elektroniczną na płycie CD projektu budowlanego budynku i projektu wykonawczego (wszystkie branże) - po 3 kpl. 3) Wykonania kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże) opracowanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji - 4 kpl. oraz z wersji elektronicznej na płycie CD w programie EXCEL lub WORD - 3 kpl. 4) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wszystkie branże) po 5 kpl. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr.202, poz. 2072) obejmujących tylko rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych wraz z wersją elektroniczną w programie WORD na płycie CD - 3 kpl. 5) Opracowania przedmiaru robót dla Wykonawców (wszystkie branże) na bazie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr.202, poz.2072) - 3 kpl. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w programie WORD lub EXCEL - 3 kpl. (każda branża). 6) Opracowania harmonogramu realizacji robót - 4 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD - 3 kpl. 7) Opracowania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wszystkich branż, niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym - 4 egz. oraz wersją elektroniczną na płycie CD - 4 kpl. 8) Uzyskania uzgodnień konserwatorskich. 9) Uzyskanie pozwolenia na przebudowę. 10) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż do czasu zakończenia realizacji inwestycji. 3. Zamawiający ponadto wymaga od Wykonawcy, aby: 1) zobowiązany był do pisemnego uzgodnienia z Inwestorem wstępnej fazy rozwiązań projektowych obiektu kubaturowego, jak i propozycji zagospodarowania terenu. 2) zobowiązany był do zorganizowania minimum 3 spotkań roboczych Projektantów z Inwestorem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony. 3) wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyskał własnym staraniem i na własny koszt. 4) zapewnił opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w decyzji o pozwoleniu na przebudowę i wymagania ustaw, a w szczególności:a) Ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity), (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118). b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. c)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072). d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389). e) Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5) Opracowana dokumentacja ma być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać ma wymagane potwierdzenia sprawdzeń, rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać ma oświadczenie Projektanta podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie o kompletności. 6) W opracowanej dokumentacji mają być zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. 4. Przedmiot zamówienia będzie opracowany w czterech etapach: I etap - prace przygotowawcze i wstępne prace projektowe (matryca, uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie wymagań konserwatorskich od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstępne rozwiązania projektowe i materiałowe), II etap - projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na przebudowę, III etap - projekt wykonawczy, IV etap - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys inwestorski, przedmiary robót dla Wykonawców, harmonogram realizacji robót, opis przedmiotu zamówienia. 5. Zaleca się wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w budynku przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze na terenie Wojewódzkiego Szpitala SPZOZ w Zielonej Górze..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 79.71.40.00 - Usługi w zakresie nadzoru .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 opracowań dokumentacji projektowej dla obiektu budowlanego o kubaturze min. 4 000,00 m 3 każdy, w zakresie co najmniej następujących specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, w tym jednego opracowania dokumentacji projektowej w zakresie projektowania obiektu w ww. specjalnościach, wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego w strefie zabytkowej

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje osoby legitymujące sie uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach: 1) architektonicznej. Osoba z uprawnieniami w branży architektonicznej musi posiadać doświadczenie w projektowaniu minimum jednego projektu polegającego na adaptacji obiektu objętego strefą zabytkową. W przypadku osoby z uprawnieniami architektonicznymi wymagane jest w zakresie pkt 1 kolumny 3 tabeli zał. nr 5 do SIWZ wykazać, iż osoba z uprawnieniami w branży architektonicznej posiada doświadczenie w projektowaniu minimum jednego projektu, polegającego na adaptacji obiektu objętego strefą zabytkową z podaniem zakresu, adresu obiektu objętego projektem i nazwą zlecającego wykonanie dokumentacji projektowej (wpisać w kol. 3 w pkt 1 tabeli). 2) konstrukcyjno - budowlanej, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) telekomunikacyjnej, 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- jeśli dotyczy. 3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu, w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności: 1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. 2. W przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy tj. 2.1. W przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych. Wówczas termin zakończenia przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania tychże prac będących następstwem usług dodatkowych. 2.2. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2.3. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2.4. Zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, uzgodnień bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. 2.4. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3. Zmiany podmiotów na etapie realizacji zamówienia na zasobach ,których Wykonawca opierał się wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, gdy nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 4. Waloryzacji wynagrodzenia za nadzór autorski o wskaźnik GUS za wyłączną zgodą Zamawiającego. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Departament Organizacyjno - Prawny Wydział Zamówień Publicznych (parter - pokój nr 52).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Departament Organizacyjno - Prawny Kancelaria Ogólna (parter - pokój nr 59).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne współfinansowane w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI LRPO), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu LRPO w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.