eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów wraz z usługą przeglądów gwarancyjnych w budynku OT ANR Gdańsk mieszczącego się w Słupsku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-24

Pruszcz Gdański: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów wraz z usługą przeglądów gwarancyjnych w budynku OT ANR Gdańsk mieszczącego się w Słupsku
Numer ogłoszenia: 152412 - 2016; data zamieszczenia: 24.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120559 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 3004841, 3023817, faks 058 3004843.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów wraz z usługą przeglądów gwarancyjnych w budynku OT ANR Gdańsk mieszczącego się w Słupsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych klimatyzatorów inverterowych w budynku OT Agencji Nieruchomości Rolnych Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Słupsku, ul. 3 Maja 44, obejmująca: - 1 zestaw multi I (1 jednostka zewnętrzna - min. 9,5 kW, 4 jednostki wewnętrzne) - 1 zestaw multi II (1 jednostka zewnętrzna - min. 9,5 kW, 4 jednostki wewnętrzne) - 1 zestaw multi III (1 jednostka zewnętrzna - min. 7,5 kW, 4 jednostki wewnętrzne) - 1 zestaw multi IV (1 jednostka zewnętrzna - min. 9,5 kW, 4 jednostki wewnętrzne) o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku A do SIWZ oraz dokumentacji projektowej; b) wykonanie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych (3 lata) co najmniej 2 razy w roku w szczególności przed okresem letnim i zimowym oraz naprawy z wymianą zużytych elementów eksploatacyjnych klimatyzatorów o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr A do SIWZ, o których mowa w pkt a) będących w okresie gwarancji - zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w karcie gwarancyjnej producenta urządzeń. W zakres zamówienia wchodzą także ewentualne dodatkowe przeglądy obowiązkowe, warunkujące wykonywanie uprawnień wynikających z gwarancji, wyznaczone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy (APS) w przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń. 2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania. 3. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu, a także zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: - SZGZ w Słupsku - tel. (059) 843-96-85 - Pan Krzysztof Wodyk 4. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) poniesienia wszystkich kosztów związanych z rozładunkiem i transportem sprzętu, 2) zabezpieczenia instalowanego sprzętu przed uszkodzeniem i zniszczeń do dnia odbioru, 3) przekazania instrukcji DTR i kart gwarancyjnych, 4) dokonania niezbędnych prac adaptacyjnych instalacji elektrycznych wg wytycznych producenta instalowanego sprzętu, w tym rozbudowę tablic bezpiecznikowych, 5) prowadzenia przewodów instalacji elektrycznych i klimatyzacyjnych w korytkach zamkniętych, 6) uczestniczenia w odbiorach, naradach, 7) utrzymania terenu prowadzonych prac montażowych i uporządkowanie terenu po pracach, 8) dokonania pomiarów instalacji elektrycznych, 9) dokonania niezbędnych prac instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnych materiałów, 10) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Każdorazowy przegląd obejmować będzie wszystkie czynności zalecone przez producenta urządzeń, a także - nawet jeśli producent ich nie określił: 1) czyszczenie filtrów powietrza (urządzenia kanałowe czyszczenie/wymiana), 2) czyszczenie wymiennika jednostki wewnętrznej (raz w roku z użyciem środków odgrzybiających), 3) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego oraz stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym, w razie potrzeby uzupełnienie czynnika, 4) sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenie i grzania, 5) czyszczenie jednostek wewnętrznych, 6) czyszczenie wymienników ciepła jednostek zewnętrznych (czyszczenie ciśnieniowe jako czynność dodatkowa), 7) sprawdzenie drożności układów odprowadzania skroplin, 8) przegląd instalacji chłodniczej i elektrycznej, 9) sprawdzenie działania urządzeń sterujących, 10) sprawdzenie (wymiana) baterii w pilotach, 11) czynności pomiarowe: pobór prądu przez poszczególne urządzenia, temperatura wlot/wylot w jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych, ciśnienie tłoczenie/ssanie, kontrola zabezpieczeń LP/HP/przekroczenia temperatur, 12) naprawę urządzeń w ramach gwarancji. 6. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia będącego na gwarancji Wykonawca rozpocznie realizację zlecenia naprawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przekazania zlecenia przez Zamawiającego, a termin wykonania nie przekroczy 10 dni roboczych. Dopuszcza się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przedłużenia terminu wykonania naprawy gwarancyjnej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy z uzasadnieniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.12.00 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.33.23.00 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45.33.12.20 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 39.71.72.00 - Urządzenia klimatyzacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95281,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 100359,71

  • Oferta z najniższą ceną: 52890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200562,87

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.