eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu - ZP-AI-64/15

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-21

Warszawa: Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu - ZP-AI-64/15
Numer ogłoszenia: 152322 - 2016; data zamieszczenia: 21.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360526 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5722100, faks 022 5722388.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu - ZP-AI-64/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu ZPAI64/15. Przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy (z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostarczenie oprogramowania opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, 2) świadczenie usług Asysty Technicznej (Software Update License & Support) dla już posiadanych jak i nowych licencji oprogramowania przez dedykowanego dla UDT przez producenta oprogramowania pracownika COMMVAULT 3) świadczenie usług asysty technicznej (konsultacje i konfiguracje) przez dedykowanego dla UDT przez producenta oprogramowania pracownika COMMVAULT , 4) przeprowadzenie przez trenera posiadającego status COMMVAULT Certified Instructor Warsztatów dla pracowników Zamawiającego, w zakresie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania 5) (jeżeli dotyczy) świadczenie usługi Rozszerzonej Asysty Technicznej opisanej w załączniku nr 1 ust. D przez dedykowanego dla UDT przez producenta oprogramowania pracownika COMMVAULT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego 72.26.70.00 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ASCOMP S.A., ul. Grabarska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 508300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 563289,30

  • Oferta z najniższą ceną: 563289,30 / Oferta z najwyższą ceną: 563289,30

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.