eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu - ZP-AI-64/15

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-12-31

Warszawa: Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu - ZP-AI-64/15
Numer ogłoszenia: 360526 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Dozoru Technicznego , ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5722100, faks 022 5722388.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu - ZP-AI-64/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Asysta oprogramowania CommVault (system kopii zapasowych i backupu) na rok 2016 wraz ze zwiększeniem ilości licencji na pojemność systemu - ZP-AI-64/15. Przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy (z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostarczenie oprogramowania opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, 2) świadczenie usług Asysty Technicznej (Software Update License & Support) dla już posiadanych jak i nowych licencji oprogramowania przez dedykowanego dla UDT przez producenta oprogramowania pracownika COMMVAULT 3) świadczenie usług asysty technicznej (konsultacje i konfiguracje) przez dedykowanego dla UDT przez producenta oprogramowania pracownika COMMVAULT , 4) przeprowadzenie przez trenera posiadającego status COMMVAULT Certified Instructor Warsztatów dla pracowników Zamawiającego, w zakresie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania 5) (jeżeli dotyczy) świadczenie usługi Rozszerzonej Asysty Technicznej opisanej w załączniku nr 1 ust. D przez dedykowanego dla UDT przez producenta oprogramowania pracownika COMMVAULT.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające przewidziano na zakup dodatkowych licencji lub dni wdrożeniowych dla zdarzeń związanych z rozbudową systemu kopii zapasowych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego 72.26.70.00 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: tj. świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto W przypadku zamówień nadal wykonywanych wartość wykonanego dotychczas zamówienia na dzień składania oferty nie może być mniejsza niż 150.000,00 PLN zł brutto; Zamawiający nie dopuszcza sumowania zamówień dla różnych odbiorców w celu wykazania wymaganej kwoty zamówienia; na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający rozumie: asysta techniczna - świadczenie usług informatycznych w szczególności obsługa zgłoszeń technicznych, dostarczanie udoskonalonych wersji oraz usuwanie błędów oprogramowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada certyfikat CommVault Certified Professional

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień potwierdzających spełnianie warunku określonego w rozdziale III ust. 1 pkt 1.2. SIWZ (zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ);;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; - wypełniony formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Rozszerzona asysta techniczna - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy, przy czym zmiana ta wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.udt.gov.pl Zakładka zamówienia publiczne i sprzedaż majątku
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpłatnie www.udt.gov.pl Odpłatnie - 0,5 zł / strona + koszty przesyłki (13,50 zł) Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34 02-353 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34 02-353 Warszawa Kancelaria UDT pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.