eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-05

Kraków: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25
Numer ogłoszenia: 150678 - 2016; data zamieszczenia: 05.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159483 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, 30-329 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2660364, faks 12 2660364 w. 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załącznik A do SIWZ. Wykonawca odpowiada za organizację robót oraz BHP. Roboty będą wykonywane w budynku czynnym - mieszkańcy będą zamieszkiwać w budynku w czasie wykonywania robót. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie obowiązany do: 1) utrzymywania drożności komunikacyjnej korytarzy i klatek schodowych, zabezpieczenie szczelną obudową miejsc wykonywania robót, 2) wycinania otworów w sposób bezpyłowy, 3) na czas i w miejscu wykonywania robót - osłonięcia szczelną obudową miejsc w których będą prowadzone roboty budowlane, osłonięcia drzwi, okien, odizolowania miejsc w których nie będą prowadzone roboty budowlane, 4) każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót, 5) organizacja wejść i wyjść pracowników Wykonawcy oraz dostawy materiałów na teren budowy zostanie ustalona w protokole przekazania terenu budowy. Ponadto Wykonawca: 1) zabezpieczy instalacje w tym p.poż., przewody kominowe przed zakurzeniem, zniszczeniem oraz odda w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót, 2) udzieli pomocy w zakresie przygotowania budynku do remontu w tym wyniesienia lub przesunięcia sprzętów, urządzeń oraz dokona po remoncie. Zamawiający przewiduje wykonywanie robót w godz. 8.00 do 17.00 w dni robocze. W przypadku konieczności wykonywania robót w godzinach innych niż wskazane, Wykonawca będzie obowiązany uzgodnić zmiany z Zamawiającym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej 45.33.12.00 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU UVENT - POL Jerzy Kieliś,, ul. Słowackiego 38, 28-300 Jędrzejów,, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328912,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 304917,00

  • Oferta z najniższą ceną: 304917,00 / Oferta z najwyższą ceną: 458429,95

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.