eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruszów › Zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego budynku kwatery łowieckiej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 10

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-20

Ruszów: Zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego budynku kwatery łowieckiej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 10
Numer ogłoszenia: 148991 - 2013; data zamieszczenia: 20.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ruszów , ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie, tel. 75 7714339, faks 75 7714468.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wroclaw.lasy.gov.pl/ruszow

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego budynku kwatery łowieckiej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w Programie funkcjonalno-użytkowym. Program funkcjonalno-użytkowy Strona tytułowa 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania awaryjnego budynku kwatery łowieckiej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 10. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: 59-950 Ruszów, ul. Zgorzelecka 10, gmina Węgliniec 3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.31.00-9 - Usługi projektowe systemów zasilania energią elektryczną 31.12.11.00-1 - Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym; 45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 4. Osoba opracowująca program funkcjonalno-użytkowy: Teresa Auguścik 5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 1) strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego; 2) część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego; 3) część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania awaryjnego budynku kwatery łowieckiej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 10 obejmuje: 1) wykonanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w uzgodnieniu z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - TAURON Dystrybucja S.A., dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji awaryjnego zasilania w energię elektryczną kwatery łowieckiej zlokalizowanej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 10; 2) przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, raportu środowiskowego oraz decyzji środowiskowej - jeżeli zajdzie taka potrzeba; 3) zakup i dostawa niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia urządzeń i materiałów; 4) montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia; 5) wykonanie badań i testów powykonawczych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia; 6) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 7) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji; 8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 9) Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia i wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych i instalacyjnych oraz związanych z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dostawcą energii elektrycznej (TAURON Dystrybucja S.A.) dokumentacji projektowej przebudowy awaryjnego zasilania w energię elektryczną. 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1. Fabrycznie nowy agregat prądotwórczy (zespół prądotwórczy) stacjonarny, sterowany na impuls elektryczny DC, powinien składać się z prądnicy sprzężonej bezpośrednio z silnikiem spalinowym i następujących układów pomocniczych: 1) układ rozruchowo-elektryczny samoczynny; 2) układ paliwowy wyposażony w zbiornik paliwa, który powinien zapewniać nieprzerwaną pracę przez minimalny okres 12 godzin przy pełnym obciążeniu; 3) układu chłodzenia typu ciecz - powietrze; 2. Agregat prądotwórczy powinien tworzyć zwartą jednostkę mechaniczną, zamontowaną na wspólnym, antywibracyjnym, elastycznym zawieszeniu. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bilans mocy w oparciu o który potwierdzi moce agregatu prądotwórczego. 4. Parametry agregatu prądotwórczego: 1) moc minimalna znamionowa ciągła zespołu: 21 kVA/16,8 kW; 2) moc maksymalna ciągła zespołu: 25,2 kVA/20,2 kW; 3) dopuszczalne przeciążenie: 10% przez 1 godzinę w ciągu każdych 24 godzin pracy; 4) napięcie znamionowe: 400V/230 V; 5) liczba faz: 3; 6) stabilność napięcia: +/- 2,5 %; 7) częstotliwość: 50 Hz, pełny sinus. 8) stabilność częstotliwości: +/- 1,5 Hz; 9) rozruch: automatyczny z SZR; 10) prądnica: synchroniczna; 11) silnik: wysokoprężny; 12) rodzaj paliwa: olej napędowy; 13) wersja: zabudowana, obudowa hermetyczna, wyciszona; 14) zbiornik paliwa: w ramie zespołu; 15) pojemność zbiornika: min. 60 litrów; 16) chłodzenie: cieczą; 17) układ podgrzewania bloku silnika; 18) wyposażenie agregatu: a) elektroniczny regulator napięcia; b) elektroniczny regulator prędkości obrotowej; c) panel sterowania i sygnalizacji - ręczny/automat; d) woltomierz, amperomierz, częstościomierz; e) licznik motogodzin; f) wskaźnik rezerwy paliwa; g) automatyczna tablica sterownicza z SZR; h) automatyczna ładowarka akumulatora; i) wyłącznik magnetotermiczny; j) wyłącznik główny i awaryjny; k) listwa zaciskowa odbioru mocy; l) wyłącznik różnicowoprądowy; m) akumulator rozruchowy; n) standardowy tłumik wydechu; o) podkładki antywibracyjne do kompensacji drgań; p) stalowa rama ułatwiająca posadowienie i kotwienie; r) obudowa atmosferyczna (hermetyczna) wyciszona; s) dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim. 5. Posadowienie i montaż nowego agregatu prądotwórczego na wykonanym fundamencie betonowym zapewniającym odpływ wód opadowych. 6. Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń kablowych z budynkiem kwatery łowieckiej. 7. Podłączenie agregatu prądotwórczego do instalacji elektrycznej kwatery łowieckiej. 8. Podłączenie, rozruch i uruchomienie agregatu prądotwórczego. 9. Wykonanie wszystkich, badań, prób i pomiarów. 10. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ułożonych kabli. 11. Uruchomienie i dopuszczenie do eksploatacji przez TAURON Dystrybucja S.A. instalacji awaryjnego zasilania w energię elektryczną. 12. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego i układów SZR instalacji awaryjnego zasilania w energię elektryczną. 13. Ewentualne wykonanie ogrodzenia wraz z zadaszeniem miejsca posadowienia agregatu prądotwórczego - siatka na słupkach metalowych. 1) siatka o zabezpieczeniu antykorozyjnym z PCV osadzona na słupkach stalowych zamocowanych w cokole żelbetowym prefabrykowanym lub monolitycznym wystającym ponad teren co najmniej na 0,25 m; 2) całkowita wysokość ogrodzenia zgodna z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach; 3) słupki ogrodzenia należy osadzić w fundamencie betonowym; 4) zadaszenie - gont papowy na desce; 5) w ogrodzeniu należy wykonać furtkę wejściową o szerokości ok. 1,20 m i wysokości odpowiadającej wysokości ogrodzenia; 6) elementy stalowe furtki powinny być ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie. 14. Wykonanie dokumentacji odbiorczej awaryjnego zasilania w energię elektryczną , w tym m.in.: 1) dokumentacji powykonawczej; 2) wyniki wszystkich, badań, prób i pomiarów; 3) mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ułożonych kabli; 4) certyfikaty gwarancji; 5) deklaracje zgodności CE; 6) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne. 15. Dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować w wersji: a) papierowej - w ilości 4 egzemplarzy; b) elektronicznej - w ilości 1 egzemplarza. 16. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych musi spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach prawa (m. in. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Prawo budowlane). 17. Rozwiązania techniczno-materiałowe winny uwzględniać jak najdłuższą i bezawaryjną pracę instalacji i urządzeń. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym m. in. : 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 3) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane; 3. Wszystkie budowle, instalacje oraz ich składowe, budowlane powinny spełniać wymagania przepisów prawnych i rozporządzeń, obowiązujących standardów, norm krajowych oraz międzynarodowych. 4. Standardy obejmują podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia. 5. Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót niezbędne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 7. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) podejmowania wszelkich koniecznych kroków mających na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania prac; 2) unikania uszkodzeń i uciążliwości dla osób i własności społecznej; 3) ochrony przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych szkodliwymi substancjami; 4) ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem pyłami i gazami; 5) przestrzegania przepisów ochrony p. pożarowej; 8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji i urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 10. Wykonawca, bezpośrednio przed wejściem w celu wykonania przedmiotu zamówienia, opracuje Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 11. Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia: 1) muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia; 2) muszą być wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej wynikający ze specyfiki przedmiot zamówienia; 3) zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. 12. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. 13. Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia: 1) po przekazaniu placu budowy a przed rozpoczęciem robót do obowiązków Wykonawcy należy wydzielenie miejsca robót i zabezpieczenie go przed dostępem osób nieupoważnionych; 14. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zrealizowana w kilku etapach: 1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym i TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) uzyskanie pozwolenia na budowę; 3) dostawa, montaż, uruchomienie agregatu prądotwórczego; 4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 15. Wszystkie konieczne przełączenia/wyłączenia zasilania Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem. Termin tych przełączeń/wyłączeń będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 16. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją przetargową i sztuką budowlaną. 17. Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 18. Zakres prac obejmuje również wywóz gruzu, śmieci i sprzątanie z obszaru prowadzonych prac oraz zabezpieczenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 20. Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich. 21. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawą prawo zamówień publicznych. 22. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpiecza dostawę niezbędnych materiałów i środków transportowych potrzebnych do realizacji zamówienia. 23. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren, podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół miejsca robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 24. Wykonawca, będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 25. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 26. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 27. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty przekazania placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 28. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 29. Materiały, części zamienne i urządzenia. 1) Wykonawca zapewnia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie niezbędne materiały, części zamienne, urządzenia i elementy wyposażenia; 2) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 3) Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, urządzenia i części zamienne, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowały swoją jakość. 30. Sprzęt. 1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu; 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; 3) sprzęt wykorzystywany do wykonywania przedmiotu zamówienia być w dobrym stanie technicznym i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania; 4) sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do robót lub wycofane. 31. Transport. 1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; 2) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach o terenu budowy. 32. Odbiór przedmiotu zamówienia. Szczegółową procedurę odbiorczą przedmiotu zamówienia określa umowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.31.00 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 31.12.11.00 - Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO BP S.A. Bolesławiec Nr 51 1020 2137 0000 9202 0101 5841 z dopiskiem:Wadium - 30/2710/2013 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w pkt. 3.5, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), a kopię załączyć do oferty. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, który w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub pełnomocnictw, i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złoży ich w wyznaczonym terminie, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 14. W przypadku wniesienia wadium w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości wadium na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, do spełnienia których zobligowany jest Wykonawca, poza złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ); Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą udokumentować, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlegają, każdy z osobna, wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził wykonanie zasilania awaryjnego obiektów o parametrach zbliżonych do wymagań przedmiotu zamówienia w ilości 3 sztuk w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą udokumentować, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlegają, każdy z osobna, wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, do spełnienia których zobligowany jest Wykonawca, poza złożeniem Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Złożone oświadczenie jest potwierdzeniem przez Wykonawcę posiadania lub dysponowania m. in. odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą udokumentować, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlegają, każdy z osobna, wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, do spełnienia których zobligowany jest Wykonawca, poza złożeniem Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Złożone oświadczenie jest potwierdzeniem przez Wykonawcę posiadania lub dysponowania m. in. osobami umożliwiającymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą udokumentować, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlegają, każdy z osobna, wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości ubezpieczenia wynoszącej 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą udokumentować, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlegają, każdy z osobna, wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 ze zmianami), do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku przynależności. 2) Informację o części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (Załącznik Nr 6 do SIWZ); 3) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej, sposobie lub terminie wykonania przedmiotu umowy; 2) w przypadku zmiany zasad finansowania zamówienia; 3) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia; 3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Ruszów ul. Leśna 2 59-950 Ruszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Nadleśnictwo Ruszów ul. Leśna 2 59-950 Ruszów Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.