eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Dostawę mięsa, wędlin i drobiu do DPS Czubin w roku 2008

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-01-21

Brwinów: Dostawę mięsa, wędlin i drobiu do DPS Czubin w roku 2008
Numer ogłoszenia: 14718 - 2008; data zamieszczenia: 21.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 0-22 729 63 57, fax 0-22 729 63 57.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę mięsa, wędlin i drobiu do DPS Czubin w roku 2008.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie zgodnie z kwalifikacją we Wspólnym Słowniku Zamówień oraz asortymentem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 15.11.00.00 - Mięso Kod CPV wg słownika 2008: 15.11.00.00 - Mięso Oryginalny kod CPV: 15.13.11.30 - Wędliny Kod CPV wg słownika 2008: 15.13.11.30 - Wędliny Oryginalny kod CPV: 15.11.20.00 - Drób Kod CPV wg słownika 2008: 15.11.20.00 - Drób .

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 11.02.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) którzy: Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r PZP. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykażą się posiadaniem aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykona zamówienie we własnym zakresie bez udziału Podwykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków przez wykonawców na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie 5 SIWZ zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny dokument (lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku podmiotu zbiorowego - zaświadczenie o wpisie dla każdego ze wspólników. Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip.powiat.pruszkow.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13 05-840 Brwinów.

  IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

  IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2008 godzina 13:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13 05-840 Brwinów w Sekretariacie DPS.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem 3a do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 11.02.2008.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wędlina wieprzowa i podroby.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem 2b do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.30-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 11.02.2008.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: drób i podroby.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załacznikiem 3c do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 11.02.2008.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.